Natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko – krajobraznog rješenja spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA anketni
jedno-stupanjski
otvoreni
arhitektonsko-urbanistički

ROK 05.12.2016.

REDNI BROJ NATJEČAJA 153

PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko – krajobraznog rješenja spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima

REPUBLIKA HRVATSKA   MINISTARSTVO BRANITELJA raspisuje, a  

STUDIO A d.o.o.   organizira i provodi  

javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko‐ krajobraznog rješenja   spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima

1. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1. INVESTITOR I RASPISIVAČ  natječaja je: Ministarstvo branitelja, (u daljnjem tekstu: Raspisivač) Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb OIB: 95131524528 Tel: 01/ 2308‐911, 01 /2308‐833, 01 /2308‐524, Fax: 01/2308‐894 Internetska adresa: www.branitelji.gov.hr Adresa elektroničke pošte: natjecaj@branitelji.hr Odgovorna osoba Raspisivača je: ministar Tomo Medved U predmetnom postupku natječaja, sukladno odredbi članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014‐Odluka Ustavnog suda RH  ‐  u daljnjem tekstu Zakon o javnoj nabavi), Raspisivač izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je : Studio A, d.o.o. za usluge u arhitekturi, (u daljnjem tekstu: Provoditelj), Tuškanova 41, 10000 Zagreb, OIB: 75866788318 Tel: 01/455 11 44, Faks 01/455 10 12 Internetska adresa: www.gin.hr Adresa elektroničke pošte: studioa@gin.hr   Odgovorna osoba Provoditelja je: direktor Bogomir Hrnčić, ing.građ.ovl.arh.

1.3. IZVOĐAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je : Studio A, d.o.o. za usluge u arhitekturi, (u daljnjem tekstu: Provoditelj), Tuškanova 41, 10000 Zagreb, OIB: 01/75866788318 Tel: 01/455 11 44, Faks 01/455 10 12 Internetska adresa: www.gin.hr Adresa elektroničke pošte: ana‐marija.cosic@gin.hr   Izvođač natječajnog elaborata je: Ana‐Marija Ćosić, dipl.ing.arh.

1.4. VRSTA NATJEČAJA Javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko‐urbanističko‐krajobraznog rješenja spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima. Natječaj se provodi u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi, ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine, broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. Ugovor/i o usluzi izrade skulpture spremne za montažu i za izradu projektne dokumentacije i nužno parterno uređenje, namjerava se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave ili sukladno internom aktu naručitelja o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi s autorom/ima prvonagrađenog natječajnog rada, pod uvjetima da ima/ju dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1.5. PREDMET I CILJ NATJEČAJA 1.5.1. PREDMET NATJEČAJA Predmet natječaja je likovno‐arhitektonsko‐urbanističko‐krajobrazno rješenje koje  će se temeljiti na analizi šireg prostora prema uvjetima PPU‐a, s ciljem korespondiranja postojećih memorijalnih objekata i da se vrijednost parka i samog mjesta izdigne iznad uobičajenog prosjeka, na način da se spomen‐obilježje hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak sagleda kao dodana vrijednost, odnosno dobit koja je istovremeno prostorno i funkcionalno racionalna i provediva. Idejnim rješenjem treba predvidjeti izvođenje u tri faze (vidljivo u II. GRAFIČKI PRIKAZI, točka 3. faznost izvođenja i postojeće stanje obilježja parka): a) prva faza (za realizaciju):izgradnja spomen‐obilježja i nužno parterno uređenje unutar k.č. 353, k.o. Okučani (realizacija natječaja). Obuhvat ove faze je približno označen u grafičkom prikazu. b) druga faza (anketno): uređenje dijela parka sa spomen‐kosturnicom na k.č. 353, k.o. Okučani i dio k.č. 1214, k.o. Okučani (anketni dio natječaja) i c) treća faza (anketno): uređenje preostalog dijela parka koji se prostire sjeverno, prema školi na djelu k.č. 354/1, k.o. Okučani i istočno, do opločenja uz crkvu na djelu k.č. 355/2, k.o. Okučani. Sveukupna površina natječajnog obuhvata svih faza iznosi 6.119 m2 . Po fazama izvođenja površine su: I. i II. faza ‐  3.753 m2 . III. faza ‐  2.366 m2 . Maksimalni obuhvat idejnog rješenja I. faze koji može biti drugačije definiran, ovisno o rješenju, iznosi 1.300 m2 . 1.5.2. CILJ NATJEČAJA Cilj natječaja jest dobiti najbolje primjenjivo za realizaciju i anketno idejno likovno i arhitektonsko – urbanističko  ‐  krajobrazno rješenje spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u mjesnom parku u Okučanima. Željeni rok realizacije spomen‐obilježja je konac travnja 2017. godine, a prije obilježavanja obljetnice VRO Bljesak 2017. godine.

...