Očitovanje

Izjava Društva arhitekata Dubrovnik o izradi projektne dokumentacije za Tvrđavu Imperijal

Autor/izvor: DAZ / DAD 21/11/2014

Društva arhitekata Dubrovnik očitovalo se o izradi projektne dokumentacije za Tvrđavu Imperijal na Srđu. U nastavku pročitajte izjavu u cijelosti.

Društvo arhitekata Dubrovnik godinama ukazuje na važnost obaveze raspisivanja javnog natječaja za sve javne, društvene i gospodarske građevine, kao i za zaštićene prostore i kontaktne zone Grada.

U dokumentu ApolitikaA, nacionalnih smjernica za vrsnoću i kulturu građenja, posebno se inzistira na primjeni arhitektonskih i urbanističkih natječaja, kao načina za ostvarivanje visoke kvalitete izgrađenog  i neizgrađenog prostora. 

Tvrđava Imperijal na Srđu je građevina od povijesnog i kulturnog značaja, a njezina javna namjena trebala bi doprinijeti kvaliteti života građana. Stoga bi i proces izrade projekta rekonstrukcije tvrđave trebao biti transparentan i javan, izborom najkvalitetnijeg rješenja putem javnog arhitektonskog natječaja. Natječaju treba prethoditi izrada detaljnog programa društvene namjene, koji bi uzeo u obzir potrebe zajednice, posebnost mjesta i poštovao memoriju koju lokacija nosi.

Treba napomenuti  da u Izmjenama i dopunama GUP-a, u članku 123. točka 3.8., članku 111. točka 3.7.i  grafičkoj karti 4.6. stoji obaveza izrade arhitektonsko-urbanističkih natječaja za cijelo područje UPU-a Športsko- rekreacijski centar s golfom na Srđu .

Konačni prijedlog UPU- Športsko-rekreacijski centar, nosio je također obavezu provedbe  javnog natječaja za sve prostorno funkcionalne cjeline  u Planu, tako i za Fort Imperial, u okviru rekreacijskog parka sa športskim centrom. Ta obaveza je nakon intervencije izrađivača Plana, neposredno pred usvajanje na Gradskom vijeću, a bez provedene naknadne procedure, nestala iz provedbenih odredbi UPU-a, tj. svedena je na svega tri sportske građevine, čija izgradnja nije obaveza investitora golf parka.

Provođenje javnih urbanističkih i arhitektonskih natječaja i otvorena suradnja lokalne uprave sa zajednicom, arhitektonskom strukom i ostalom stručnom javnosti trebali bi postati pravilom prilikom uređenja svih javnih sadržaja i površina grada. Kreiranje javnih i društvenih programa na takvim površinama treba postati transparentno i stručno, sa primarnim ciljem dugoročnog unapređivanja kvalitete prostora i života građana.

U Dubrovniku, 19. studenoga 2014.             Izvršni odbor Društva arhitekata Dubrovnik

                                                                               Predsjednica DAD-a arh Svjetlana Jelavić Dean

nbsp;

Rezultati

Gradska knjižnica Grada Zagreba - PAROMLIN

28/02/2019

Objavljujemo rezultat Natječaja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN

Novosti

Program rada + članarine za 2019.

29/01/2019

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2019. godinu

Rezultati

Natječaj Dvorana za bacačke discipline Mladost

24/11/2018

Objavljujemo rezultat Natječaja za bacalište u sklopu Sportskog parka „Mladost“
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: