Natječaj

Javna plastika na pet rotora u Varaždinu

Autor/izvor: DAZ/DAV 20/06/2024

GRAD VARAŽDIN raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDINA provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, prvog stupnja složenosti za realizaciju LIKOVNI I URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO – KRAJOBRAZNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja JAVNA PLASTIKA NA PET ROTORA U VARAŽDINU.

CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge

Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: 156-24/MW

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 159-24/VŽ-LUAK/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR:

Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, OIB: 13269011531, Internetska adresa:  www.varaždin.hr ; telefon: +38542402-502; email: varazdin@varazdin.hr ; kojeg zastupa gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj

PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždina (DAV), Optujska 99, 42000 Varaždin  OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr, koje zastupa predsjednica Janja Ivanec, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:
Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, maja.kireta77@gmail.com, Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica A3355
Gabriela Butković, mag.paed.art.
Klara Macolić Kuparić, mag.hist.art.

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Predmet natječaja je idejno rješenje javne plastike na tri postojeća i dva planirana kružna raskrižja u Varaždinu.

Natječaj se provodi po grupama, pet je grupa odnosno pet lokacija. Sudionici natječaja mogu predati svoj prijedlog rješenja za jednu, više ili sve lokacije. U konačnici će biti odabrano pet pobjednika Natječaja, za svaku lokaciju po jedan. Pobjednik za dvije ili više lokacija može biti isti.

Na sudjelovanje u pregovorima bit će pozvan pobjednik Natječaja za svaku pojedinu lokaciju odnosno osoba ovlaštena za projektiranje koju predlaže autor prvonagrađenog rada.

Namjera naručitelja, Grada Varaždina, je da uredi pet rotora, točnije ozelenjenih središnjih otoka u kružnim raskrižjima,  i to tri postojeća u gradu i dva projektirana koji će se izvesti na ulazima u grad sa zapada. Kako bi se pronašlo najbolje rješenje za svaki odabrani rotor, Grad Varaždin se odlučuje raspisati javni likovni i arhitektonsko-urbanističko-krajobrazni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja rotora s glavnom namjerom da se na rotore postavi javna plastika. Odabrani postojeći rotori su tri mala rotora u gradu POS, Đurek i Optujska, a novoprojektirani veliki rotori koji će se uskoro izvesti su na ulazu u grad iz smjerova Gojanca i Hraščice na križanjima sa zapadnom obilaznicom.

Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:
Očekuje se formiranje stručnih timova koje čine stručnjaci iz područja arhitekture i urbanizma, krajobrazne arhitekture, umjetnosti i drugih područja sukladno natječajnom zadatku.

Sposobnost/stručnost sudionika natječaja je zadovoljena kada:

 • barem jedan od autora natječajnog rada (Sudionik natječaja 1) ispunjava najmanje jedan od uvjeta:
  I. ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili dipl. ing. arh. ili mag. ing. arh. Ili krajobrazni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekta ili imenik krajobraznih arhitekata ili druge primjenjive inozemne kvalifikacije
 • barem jedan od autora natječajnog rada (Sudionik natječaja 2) ispunjava najmanje jedan od uvjeta:
  I. kipar ili drugi vizualni i likovni umjetnik ili dizajner sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem likovne akademije ili akademije primijenjenih umjetnosti ili dizajna
  II. stvaralac s područja likovne umjetnosti bez formalnog obrazovanja s izvedenom najmanje jednom plastikom u javnom prostoru

Pravo sudjelovanja u svojstvu sudionika natječaja imaju sve ostale fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. U natječaju mogu sudjelovati i suradnici koji se ne smatra/ju autorom/koautorima natječajnog rada.

Svaki od sudionika natječaja, pojedinac ili zajednica sudionika natječaja, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim natječajnim radom za jednu lokaciju, a može predati rad za samo jednu lokaciju ili više lokacija ili sve lokacije. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno za istu niti za drugu lokaciju.

Na Natječaju kao sudionici natječaja ne mogu sudjelovati: predstavnici Raspisivača koji obavljaju upravljačke poslove, zaposlenici i upravljačko tijelo Provoditelja[1], Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik Natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost sudionika natječaja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

Postojanje sukoba interesa između Naručitelja i gospodarskih subjekata i s njima povezanih osoba utvrđuje se prema člancima 75. do 83. ZJN-a i jednako se primjenjuje i na sudionike natječaja i na ponuditelje.

U smislu Zakona o javnoj nabavi Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • MK projekt d.o.o., Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin; OIB 55130877937
 • Kreativni krajobrazi d.o.o., Josipa Pupačića 19, 10000 Zagreb
 • e.iks, obrt za dizajn, Trakošćanska 5, 42 000 Varaždin

NATJEČAJNI ELABORAT:
Kompletnu natječajnu dokumentaciju Raspisivač će staviti na raspolaganje svim zainteresiranim sudionicima natječaja, u digitalnom obliku, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN)  – eojn.hr , uz objavu na mrežnim stranicama Provoditelja www.davz.hr

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: https://bit.ly/3WNhOm1

ROKOVI:
Početak natječaja: 20. 6. 2024.

Postavljanje pitanja natjecatelja i odgovori: Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi najkasnije do uključivo 13. 7. 2024. Odgovori na pitanja daju se na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija najkasnije do uključivo 26. 7. 2024.

Rok predaje natječajnih radova: Rok predaje natječajnih radova je utorak, 3. 9. 2024. godine do 12:00 sati , bez obzira na način dostave, u prostorijama Provoditelja: Društvo arhitekata Varaždina, Optujska 99, 42000 Varaždin.

Sudionici projektnog natječaja obavezno dostavljaju obrazac projekta kroz EOJN RH dok se natječajni radovi dostavljaju fizički izvan sustava EOJN RH

Rok za donošenje odluke ocjenjivačkog suda u prvom stupnjuOčekivani rok završetka rada Ocjenjivačkog suda je 10. 9. 2024. godine.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA I STRUČNI SAVJETNICI:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Predsjednica ocjenjivačkog suda
1. Breda Bizjak, ovlaštena arhitektica

Članovi ocjenjivačkog suda
2. Đorđe Jandrić, prof. likovnih umjetnosti i likovnog obrazovanja
3. Kaja Šprljan Bušić, ovlaštena krajobrazna arhitektica
4. Miroslav Marković, zamjenik gradonačelnika
5. Emanuela Grđan, dipl.ing.arh.

Zamjenica članova OS -a:
1. Petra Korpar, ovlaštena arhitektica

Tehnička komisija:
1. Maja Kireta, ovlaštena arhitektica
2. Gabriela Butković, mag.paed.art.

Tajnica natječaja:
1. Dina Horvat, ovlaštena arhitektica

Stručni savjetnici:
1. Klara Macolić Kuparić, mag.hist.art., povjesničarka umjetnosti
2. Željko Kukina-Balun, mag.ing.aedif., stručni savjetnik za prometno rješenje

NAGRADE:
Dodjeljuje se pet setova nagrada, za svaku lokaciju po jedan set nagrada.
 Nagradni fond za jednu lokaciju se sastoji od:

 • I. nagrada:          Neto EUR: 1.150,00         / *Bruto EUR:    1.555,00
 • II. nagrada:         Neto EUR:    690,00         / *Bruto EUR:       930,00
 • III. nagrada:        Neto EUR:    460,00         / *Bruto EUR:       620,00

Nagradni fond iznosi za jednu lokaciju *bruto 3.105,00EUR, odnosno sveukupno 15.525,00 EUR.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Ocjenjivački sud valorizirat će radove u skladu sa sljedećim kriterijima:

 • jasnoća ideje cjelovitog rješenja
 • originalnost, suvremenost i prepoznatljivost rješenja
 • estetska i oblikovna kvaliteta rješenja
 • funkcionalnost rješenja
 • racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja

Iz Natječaja će se isključiti radovi:

 • predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja
 • koji ne sadržavaju priloge navedene u Uvjetima Natječaja
 • čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja
 • koji nisu u skladu Natječajnim zadatkom i ostalim Uvjetima Natječaja
 • za koje nije dostavljeni obrazac projekta kroz EOJN RH

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:
Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentacija, Raspisivač će provesti postupke nabave radova i robe ukupne najveće procijenjene vrijednosti investicije za jednu lokaciju:

 • malog rotora (lokacije 1,2,3) 12.000,00EUR bez PDV-a, odnosno vrijednosti investicije prema izvedbenom projektu s troškovnicima, a koja ne smije biti veća od 12.000,00EUR+PDV.
 • velikog rotora (lokacije 4,5) 17.000,00EUR bez PDV-a, odnosno vrijednosti investicije prema izvedbenom projektu s troškovnicima, a koja ne smije biti veća od 17.000,00EUR+PDV.

Cijena usluge projektno-tehničke dokumentacije formira se sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata, odnosno potrebnom broju norma-sati i primjenjivoj prosječnoj tržišnoj cijeni norma-sata koju utvrđuje Hrvatska komora arhitekta istraživanjem tržišta.

Za svaku lokaciju izrađuje se posebno projektno tehnička dokumentacija. Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira sklopiti na temelju provedenog pregovaračkog postupaka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, iznosi za jednu lokaciju 8.000,00 EUR bez PDV. U ovu cijenu je uključen autorski honorar umjetnika, a raspodjela ukupnog iznosa se vrši prema međusobnom dogovoru članova autorskog tima. Projektno-tehničku dokumentaciju čine glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima koji se izrađuju sukladno važećim hrvatskim propisima, a uključuje različite projekte, elaborate i podloge pojedinih struka. Ukupna cijena projektno-tehničke dokumentacije za svih pet lokacija iznosi 40.000,00 EUR bez PDV

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
Procijenjena vrijednost javne nabave sukladno članku 327. ZJN sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima, izrade projektno-tehničke dokumentacije te iznosi ukupno 63.755,00 EUR bez PDV-a

OSTALI NAVODI:
Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 327.-331. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016, 114/2022 – dalje u tekstu: ZJN) te ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na Natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata (dalje: Pravilnik) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja dužni pridržavati, ako one nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

U smislu članka 133. ZJN-a provedeni Natječaj bit će uvjet za pokretanje pregovaračkog postupka bez prethodne objave za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga.

Ostalo

GUP

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba

27/06/2024
DAZ/GZ

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOGA URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZAGREBA u vremenu od 28. lipnja do 12. srpnja 2024. godine.

Skupština

Poziv na 41. redovitu sjednicu Skupštine Društva arhitekata Zagreba

20/06/2024
DAZ
Poštovane kolegice i kolege, pozivam vas na 41. redovitu sjednicu Skupštine Društva arhitekata Zagreba (DAZ) koju po odluci Upravnog odbora sazivam u četvrtak, 4. srpnja 2024. godine, s početkom u 18 sati u prostorijama DAZ-a.

Obavijest članovima

Ljetna škola arhitekture u Grožnjanu

20/06/2024
DAZ/GSSA

Međunarodna ljetna škola arhitekture u Grožnjanu održat će se ove godine od 29. srpnja do 6. kolovoza 2024.

Natječaj

Dječji vrtić Sloboština

20/06/2024
DAZ
GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog  rješenja za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA SLOBOŠTINA U ZAGREBU.

In memoriam

Nives Sorić (1948.-2024.)

13/06/2024
DAZ
S velikom tugom u srcu javljamo kolegama, suradnicima i prijateljima da nas je dana 6. lipnja 2024. napustila uvažena kolegica Nives Sorić.

GIO 2023

Dodijeljene UHA-ine godišnje nagrade

12/06/2024
DAZ/UHA
U srijedu, 5. lipnja 2024., u prostorima robne kuće Nama u Zagrebu (Ilica 6) otvorena je Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2023. godini, a na otvorenju su dodijeljene godišnje nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata.

Natječaj

Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije

12/06/2024
DAZ/ZDA
Raspisan je PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU MEMORIJALNOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE.

Starije


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.