Natječaj

Središnji dio glavne gradske osi u Karlovcu

Autor/izvor: DAZ/UHA 26/10/2023

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, II. stupnja složenosti

URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

za uređenje i izgradnju središnjeg dijela

GLAVNE GRADSKE OSI U KARLOVCU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 056/22

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 144-23/KA-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac,

OIB: 25654647153

telefon: 047/628 102

e-mail: damir.mandic@karlovac.hr           

odgovorna osoba: Damir Mandić, dipl. teol., gradonačelnik

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,

OIB: 01152649489

Telefon: 01/4816 151

e-mail:  tajnistvo@uha.hr

odgovorna osoba: Roman Šilje, dipl. ing. arh., predsjednik

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA

APE d.o.o., Zagreb, Ozaljska 61

Stručni tim na izradi natječajnog programa: Nikša Božić, dipl. ing. arh. i Sandra Jakopec, ovlaštena arhitektica i urbanistica

VRSTA NATJEČAJA: Otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, II. stupnja složenosti, za izradu urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja i izgradnje središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu. Predviđena je dodjela tri grupe nagrada po cjelinama:

Šira zona obuhvata – zone A, B1 i B2 (anketni dio) – OBAVEZNI DIO NATJEČAJA

Uža zona obuhvata – zona A ”Nazorova” (dio za realizaciju) – NEOBAVEZNI DIO NATJEČAJA

Uža zona obuhvata – zona A ”Sarajevska” (dio za realizaciju) – NEOBAVEZNI DIO NATJEČAJA

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Cilj natječaja je iznalaženje kvalitetnih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati  lokaciju u središtu grada Karlovca u odnosu na širi urbani kontekst.

Nagrađeni radovi za užu zonu obuhvata koristit će se kao stručne urbanističko-arhitektonske podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja “Nazorova”, za projektiranje stambeno-poslovne zgrade i garaža, te uređenje javnih površina i sadržaja.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.  Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni krajobrazni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., ili studenti arhitekture. Pravo sudjelovanja u svojstvu Natjecatelja imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta.

Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Autor i ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni arhitekt urbanist navedeni u omotnici ‘OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE’ mogu, ali ne moraju biti ista osoba.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju kao natjecatelji ne mogu sudjelovati voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, stručni savjetnici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda. 

Postojanje sukoba interesa između Naručitelja i gospodarskih subjekata i s njima povezanih osoba utvrđuje se prema člancima 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi (ZJN – NN 120/16,114/22) i jednako se primjenjuje i na Natjecatelje i na Ponuditelje.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim Natjecateljima, u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata www.uha.hr putem poveznice: https://bit.ly/48WOYDk.

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 25. 10. 2023. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 20. 11. 2023. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecajnazorovakarlovac@gmail.com.

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 1. 12. 2023. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 20. 2. 2024. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave (radovi se mogu predavati radnim danom 10:00-12:00h, te 19.2.2024. i 20.2.2024. 09:00-16:00h). Adresa za slanje i predaju natječajnih radova: Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb  s naznakom „URBANISTIČKO–ARHITEKTONSKI NATJEČAJ ZA UREĐENJE I IZGRADNJU SREDIŠNJEG DIJELA GLAVNE GRADSKE OSI u Karlovcu – NE OTVARAJ – natječajni rad“.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

 1. Iva Letilović, ovl. arh. – predstavnica Provoditelja, predsjednica Ocjenjivačkog suda
 2. Vesna Ribar, dipl. ing. građ. – predstavnica Raspisivača, dopredsjednica Ocjenjivačkog suda
 3. Tomislav Ćurković, ovl. arh.  – predstavnik Raspisivača predložen od strane investitora stambeno-poslovne građevine ”Centar Nazorova”
 4. Slađana Fumić, dipl. iur. – predstavnica Raspisivača
 5. Maja Furlan Zimmermann, ovl. arh. – predstavnica Provoditelja
 6. Luka Krmpotić, mag. ing. arch. – predstavnik Provoditelja
 7. Iva Martinis, ovl. arh. – predstavnica Provoditelja

Zamjenice člana OS-a:

 1. Iva Mlinarević, ovl. arh. – predstavnica Provoditelja
 2. Irena Kajfeš-Pavlović, dipl. ing. arh. – predstavnica Raspisivača

Tehnička komisija:

 1. Tea Truta, mag. ing. arch.- predstavnica Provoditelja
 2. Iva Žaja Bočić, mag. ing. arch.- predstavnica Provoditelja

Stručni savjetnici:

 1. Ljiljana Berc, dipl. ing. građ.- HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
 2. Izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Tajnik natječaja:

Luka Lipšinić, ovl.arh.- predstavnik Provoditelja

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 84.300,00 EUR / 635.158,35 kuna neto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim Uvjetima natječaja Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade po cjelinama kako slijedi:

Šira zona obuhvata – zone A, B1 i B2 – anketni dio

Nagrada Broj nagrada Neto iznos EUR *Bruto iznos EUR      Neto iznos KN      *Bruto iznos KN
I.nagrada 1 9.760,00 13.667,67 73.536,72 102.979.04
II.nagrada 1 6.100,00 8.542,29 45.960,45 64.361,90
III.nagrada 1 3.660,00 5.125,38 27.576,27 38.617,14
IV.nagrada 1 2.928,00 4.100,30 22.061,02 30.893,71
V.nagrada 1 1.952,00 2.733,53 14.707,34 20.595,81

Uža zona obuhvata – Zona A ”Nazorova” – dio za realizaciju

Nagrada Broj nagrada Neto iznos EUR *Bruto iznos EUR      Neto iznos KN      *Bruto iznos KN
I.nagrada 1 16.000,00 22.406,01 120.552,00 168.818,10
II.nagrada 1 10.000,00 14.003,76 75.345,00 105.511,31
III.nagrada 1 6.000,00 8.402,25 45.207,00 63.306,79
IV.nagrada 1 4.800,00 6.721,80 36.165,60     50.645,43
V.nagrada 1 3.200,00 4.481,20 24.110,40 33.763,62

Uža zona obuhvata – Zona A ”Sarajevska” – dio za realizaciju

Nagrada Broj nagrada Neto iznos EUR *Bruto iznos EUR      Neto iznos KN      *Bruto iznos KN
I.nagrada 1 7.960,00 11.146,99 59.974,62 83.987,00
II.nagrada 1 5.970,00 8.360,24 44.980,97 62.990,25
III.nagrada 1 3.980,00 5.573,50 29.987,31 41.993,50
IV.nagrada 1 1.990,00 2.786,75 14.993,66 20.996,75

* Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade za isplate koje će se vršiti temeljem ugovora o autorskom djelu i na koje se obračunavaju porez i doprinosi sukladno važećim propisima. Za pravne osobe isplate će se vršiti temeljem ispostavljenog računa za neto iznos, pri čemu će se za obveznike PDV-a na neto iznos obračunati PDV. Za fizičke osobe koje su obveznici PDV-a isplate će se vršiti temeljem ispostavljenog računa, a PDV će se obračunati na navedeni bruto iznos.

Natječajnom radu Ocjenjivački sud može dodijeliti jednu ili više nagrada za jedan ili više obuhvata pod uvjetom da su za obuhvat predani svi propisani prilozi.

Raspisivač će nagrade natjecateljima i naknade radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana objave oglasa o rezultatima natječaja.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja

c/ Čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja

d/ Koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove u skladu sa slijedećim kriterijima:

Šira zona obuhvata – zone A, B1 i B2 – Anketni dio: 

 • prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
 • kvalitetno prostorno – oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
 • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju.

Uže zone obuhvata – Zona A – „Nazorova“ i „Sarajevska“ (dio za realizaciju):

 • kvaliteta i prepoznatljivost prostornog rješenja u odnosu na kontekst;
 • estetska i oblikovna kvaliteta rješenja;
 • ostvarena funkcionalnost, fleksibilnost i kvaliteta javnog prostora; 
 • realizacija prostornog programa;
 • realizacija funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva;
 • racionalnost i ekonomičnost rješenja;
 • jednostavnost i ekonomičnost održavanja;
 • provedivost.

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2., člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN, ostalim odredbama ZJN, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika HKA, ako iste nisu u suprotnosti sa ZJN.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama u dogovoru s Raspisivačem sukladno članku 327. stavku 1. točci 1. ZJN za:

1) izradu Urbanističkog plana uređenja „Nazorova“

2) izradu projektno – tehničke dokumentacije za uređenje javnih površina i izgradnju javne garaže u zoni „Nazorova“ (vremenski usklađeno s izradom projektno-tehničke dokumentacije za stambeno-poslovnu zgradu „Centar Nazorova“ kako bi se osiguralo jedinstveno  prostorno i oblikovno rješenje)

3) izradu projektno – tehničke dokumentacije za uređenje trga uz tržnicu i javne garaže u Sarajevskoj.

Obveza investitora stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova je sklapanje ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova“, a sve u skladu s Uvjetima natječaja. Vrijednost navedene usluge nije dio procijenjene vrijednosti javne nabave već je iskazana zasebno*.

Raspisivač (javni naručitelj) će sklopiti Ugovor o pružanju usluga za izradu prostorno planske i projektno-tehničke dokumentacije pod točkama 1), 2) i 3) temeljem pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, sukladno članku 133. ZJN (NN 120/16,114/22) s Ponuditeljima koje predlože autori prvonagrađenih radova za Užu zonu obuhvata – Zona A – „Nazorova“ i Užu zonu obuhvata – Zona A – „Sarajevska“.

Investitor (privatni naručitelj) stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova“ sklopit će ugovor o izradi projektno tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova“ s gospodarskim subjektom kojeg predlože autori prvonagrađenog rada za Užu zonu obuhvata – Zona A – „Nazorova“.

Cijena usluge izrade prostorno planske i projektno tehničke dokumentacije formira se sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata, odnosno potrebnom broju norma sati i primjenjivoj prosječnoj tržišnoj cijeni norma sata koju utvrđuje Hrvatska komora arhitekta istraživanjem tržišta.

Cijena usluge izrade prostorno planske i projektno tehničke dokumentacije važeća je za kalendarske godine 2023. i 2024. godinu, a nakon čega se cijena izrade prostorno planske i projektno-tehničke dokumentacije usklađuje s trenutnom tržišnom prosječnom cijenom norma sata.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

* Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova“ potrebna je srednja vrijednost od 31.573 Norma sati.  Prema prosječnoj tržišnoj cijeni norma sata od 29,53 eur/222,49kn aktualnoj u lipnju 2023. cijena izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 932.350,00 eur / 7.024.791,08 kn bez PDV-a.

 

Detaljnije na stranicama UHA-e.

Ostalo

Natječaj

Rezultati projektnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za DJEČJI VRTIĆ VALMADE U PULI

15/11/2023
DAZ

GRAD PULA – POLA i DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE – SOCIETÀ ARCHITETTI DELL’ISTRIA (DAI – SAI) OBJAVLJUJU REZULTATE za PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za DJEČJI VRTIĆ VALMADE U PULI.

Obavijest

Izborna skupština

07/11/2023
DAZ
Obavijest članovima o 40. Izbornoj skupštini DAZ-a i dostavi izbornih lista za tijela Društva arhitekata Zagreba.

ArhiBau.hr

Challenges of Recovery and Resilience: ArhiBau.hr 2022 scientific conference proceedings

23/10/2023
DAZ/HAZU
Predstavljamo Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa ArhiBau.hr 2022: „Izazovi oporavka i otpornosti“.

Natječaj

Dječji vrtić Valmade u Puli

23/10/2023
DAZ/DAI-SAI

GRAD PULA – POLA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE – SOCIETÀ ARCHITETTI DELL’ISTRIA (DAI – SAI) organizira i provodi PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za DJEČJI VRTIĆ VALMADE U PULI. Krajnji rok za predaju projekata/natječajnih radova je utorak, 24. listopad 2023. do 12,00 sati u pisarnici Grada Pula – Pola, na adresi Trg stara tržnica 1, 52100 Pula, bez obzira na način dostave.

Festival

DANI ORISA 23

20/10/2023
DAZ
Pridružite nam se na 23. izdanju Festivala Dani Orisa, međunarodnog arhitektonskog simpozija, koji će se održati 3. i 4. studenoga 2023. godine (petak s početkom u 13.00 sati i subota s početkom u 10.00 sati) u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. 

Natječaj

Spomen obilježje u Dubrovniku

09/10/2023
DAZ/UHA

GRAD DUBROVNIK raspisuje, a UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) provodi LIKOVNI I ARHITEKTONSKO – URBANISTIČKO – KRAJOBRAZNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja: JAVNI GRADSKI PARK SA SPOMEN OBILJEŽJEM ZA DJECU POGINULU U DOMOVINSKOM RATU U DUBROVNIKU.

Radionica

Radionica projekta digiNEB – Digital Ecosystems for the New European Bauhaus

18/09/2023
DAZ

TU Delft (digiNEB koordinator) i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju radionicu projekta Europske unije digiNEB – Digital Ecosystems for the New European Bauhaus koja će se održati 20. rujna 2023. u prostoru Društva arhitekata Zagreba / Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000, Zagreb, uživo i online.

StarijeNovije


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.