Zimmermann Ratimir

18.03.1946.
Specijalizacija: Urbanizam
Tvrtka:
Web: www.mgipu.hr

Rođen 1946. godine u Virovitici. Osnovnu školu pohađao u Požegi a Građevinsku tehničku školu (arhitektonsko usmjerenje) završio 1964. godine u Zagrebu. Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao (urbanističko usmjerenje – A.Marinović-Uzelac), u lipnju 1969. godine. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao 1972-1975. Stručni ispit položio 1977. god. Na fakultetu za Arhitekturu, gradbeništvo in geodezijo Univerze u Ljubljani, studirao Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja 1980-1982. Radna specijalizacija: Urbanistički i prostorni planer.

U Urbanističkom institutu Hrvatske - Zagreb radio od 1969-1993. godine. U tom razdoblju sudjelovao u izradi oko 90 značajnijih prostorno-planskih, stručno-znanstvenih ili drugih dokumenata (19 prostornih planova, 30 urbanističkih planova i 38 studija ili sektorskih tema - od razine stručnog suradnika do koordinatora-voditelja projekta) vezanih uz zaštitu i uređenje prostora: Zajedničke osnove Prostornih planova Republika SFR Jugoslavije; Prostorni plan SR Hrvatske; Prostorni planovi Zajednica općina i općina; Generalni urbanistički planovi; Planovi uređenja manjih naselja; Provedbeni urbanistički planovi ili Urbanistički projekti - središnjih prostora naselja, povijesnih jezgri, stambenih, industrijskih i turističkih zona; Studije zaštite okoliša; Studije gospodarenja prirodnim i kulturnim vrijednostima; Studije stanovanja i industrije; Studije razvoja autocesta i turizma u Hrvatskoj; te aktivno sudjelovao ili prisustvovao na brojnim (46) Stručnim savjetovanjima i izložbama o prostornom planiranju, u zemlji i inozemstvu.

Od 1993-2011. godine radio u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u Zavodu za prostorno planiranje (kao načelnik Odjela za sustave naselja i Odjela za istraživanje i informacijski sustav prostornog uređenja). U tom razdoblju sudjelovao u izradi ili je vodio izradu oko 75 značajnijih znanstveno-istraživačkih studija ili projekata i dokumenta prostornog uređenja državne i regionalne razine (19 prostornih planova, 56 studija ili sektorskih tema): Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske; Program prostornog uređenja RH; Izvješće o stanju u prostoru RH; Nacionalni program razvitka otoka; Stručne podloge za obalno područje hrvatskog Jadrana; Studije o većim i srednjim gradovima; Informacijski sustav prostornih planova Republike Hrvatske; Zakoni i podzakonski propisi o prostornom uređenju; Prostorni planovi županija; Prostorni planovi nacionalnih parkova; Uređenje pograničnih područja i cestovnih graničnih prijelaza sa Slovenijom i BiH; te aktivno sudjelovao ili prisustvovao na brojnim (56) Stručnim savjetovanjima, radionicama i kongresima o prostornom planiranju, obalnim područjima, naseljima, prometu, turizmu, geoinformacijskim sustavima i NIPP-u, u zemlji i inozemstvu. Odlikovan Spomenicom domovinske zahvalnosti  RH.

Diplomirao 1969.g. kada su se prvi ljudi spustili na Mjesec a završio službeni radni vijek kada je kompletirana Međunarodna svemirska postaja (ISS) 2011. Bilo je to vrijeme brojnih i brzih promjena. Od 2012. godine u mirovini. Prezime i ime je na radnim zadacima pisano na nekoliko načina: Cimerman, Zimmermann i Ratimir, Ratko (a greškom još Zimmerman i Zimerman).

Najznačajniji planovi, studije i radni zadaci (30 cjelina - osobni odabir)


(1)   8 zadataka:

Državni planski dokument:  

Prostorni plan SR Hrvatske – Organizacija, namjena i zaštita prostora;

Sadržaj i grafika kartografskih prikaza; INDOK sustav i AOP; (1982-1988.);

 

(2)   13 zadataka:

Državni planski dokument:    

Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske

Koncept; Poglavlja 1.,2.,3. (3.3.6., 3.3.7. i 3.3.8.); 4.2. Naselja, 4.3.;

4.4. (4.4.1. i 4.4.2.); 5.4.4.2, i 57 Kartografskih prikaza;

Dizajn i tisak; (1994-1997.);

       7 zadatka:

Državni planski dokument:  

Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Poglavlja 1., 2., 3. i 6.; HEP energetski objekti;

24 Kartografskih prikaza; Dizajn i tisak; (1997-1999.);

 

(3)

Studija – Program Obnove;

Naseljenost prostora Hrvatske, gradovi i procesi urbanizacije

Analiza konurbacijskih područja gradova; (1991-1992.);

(4)

Studija – Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova;

Prijedlog određenja srednjih gradova u Hrvatskoj; (1998-1999.);

 

(5)   2 zadatka:

Prostorni plan županije - Sadržajna struktura

s uputama za izradu plana (1995-1996.);

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza,

obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata

prostornih planova - koncept propisa (1996-1998.);

 

(6)   3 zadatka:

Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2003.

Teme 1.1.1.;1.2.;2.4.1.;2.4.8.;2.5.;3.1.;4.1.6.;4.1.7. (2002-2003.);

Izvješće o stanju u okolišu RH 2001-2004.

Prostor i stanovništvo (2005.);

Izvješće o stanju u okolišu RH 2005-2008.

Stanovništvo, naselja, obalno područje (2010.);

 

(7)   2 zadatka:

Prostorni plan Nacionalnog parka „Brijuni“ (1998-2000.);

Koncept i Program zaštite i uređenja NP Brijuni (1997.);

(8)   2 zadatka:

Prostorni plan Nacionalnog parka „Plitvička jezera“

Pripremni radovi (2002-2005.) i Plan (2005-2011.);

 

(9)   2 zadatka:

Prostorni plan općine (bivše – 4 sadašnje JLS)

Rovinj (1975-1978.);

Prostorni plan općine (bivše – 4 sadašnje JLS)

Rovinj (1985-1989-1992.);

(10)

Prostorni plan općine (bivše – 2 sadašnje JLS)

Cres-Lošinj (1987-1989.);

 

(11)   2 zadatka:

Generalni urbanistički plan grada:

Rovinj (1975-1979.);

Generalni urbanistički plan grada:

Rovinj (1985-1989-1993.);

(12)   2 zadatka:

Urbanistički plan i PUP-ovi: Sjeverna turistička zona

(bivše) općine Rovinj - TN Valalta i TN Monsena; (1977-1978.);

Generalni urbanistički plan gradova:

Malog i Velog Lošinja (1987-1989-1992.);

 

(13)

Provedbeni urbanistički plan:

Južno područje grada Rovinja „Rovinj-jug“ -

Monte Mulini, o.Katarina, Škaraba, Kuvi i Punta Kurente; (1979-1982.);

(14)   2 zadatka:        

Provedbeni urbanistički plan:

Stambeno naselje „Lenišće“ – Koprivnica (1974-1975.);

Provedbeni urbanistički plan:

Stambeno naselje „Komunela“ – Umag (1972-1973.);

 

(15)   16 zadataka:

Projekt: Informacijski sustav prostornog uređenja Republike Hrvatske -

Uspostava GIS-a Prostornih planova županija za područje

7 jadranskih županija - 1. razvojni stupanj (2003-2005.);

Projekt: GIS Prostornih planova uređenja gradova i općina Jadranske Hrvatske

2.; 3.; 4. razvojni stupanj (2006-2007-2008.);

Projekt: GIS Prostornih planova Jadranske i Panonske Hrvatske

5. razvojni stupanj (2009.);

Projekt: GIS Prostornih planova Republike Hrvatske

6. razvojni stupanj (2010-2011.);

 

(16)   7 zadataka:

Projekt – Hrvatski Jadran:

Stručne podloge za prostorno uređenje i zaštitu obalnog područja –

Sintezni izvještaj korištenja prostora 7 obalnih županija (1997-2000-2004.);

Uredba o zaštićenom obalnom području mora – koncept propisa (2001-2004.);

Pripremni radovi za Prostorni plan područja posebnih obilježja Hrvatski Jadran

Utvrđivanje stanja korištenja, namjene i zaštite prostora 7 jadranskih županija (2002-2006.);

Projekt Izvješće – Upravljanje obalnim područjem u Hrvatskoj 2006-2009. – A2-1;A2-2;

A2-5;A3-1;A3-2;B5-4;B6-2;B7-1;B7-2;B7-3;C1-C8, (2005-2009.);

Studija - Urbanizirana obala Hrvatskog Jadrana u

Prostornim planovima uređenja gradova i općina (2010-2011.);

 

(17)

Studija – Projekt stambene reforme u SR Hrvatskoj

Program stambene izgradnje u Hrvatskoj po općinama do 2000. i 2015. g. (1989-1990.);

(18)

Studija - Prostorni, gospodarski i socijalni aspekti izgradnje

za povremeno stranovanje na Jadranskom području - Kuća pokraj mora; (2004-2006.);

 

(19)   2 zadatka:

Prostorna studija - Jadranska autocesta „JAC I“

od Rijeke do SR Crne Gore i povezivanje Zagreba i

Središnje Hrvatske s Dalmacijom (1988-1989.);

Prostorna studija - Jadranska autocesta  „JAC II“

dodatna istraživanja prostorno-urbanističkih uvjeta varijantnih koridora

dionica „Velebit“ i „Biokovo“ s elementima prethodne

studije utjecaja na okolinu (1990-1991.);

 

(20)

Studija - Prioritetni zahvati s elementima dugoročne koncepcije

razvoja cestovne mreže Hrvatske -

Tema: Značaj i utjecaj zemljopisnih obilježja, naseljenosti prostora i

gospodarskih mogućnosti na oblikovanje i

dinamiku gradnje cestovne mreže Hrvatske; Lički "Y"; (1993-1994.);

 

(21)

Studija – Prostorni razvitak turizma u SR Hrvatskoj

I.faza i Program za II. fazu (1990-1991.);


(22)

UN-MAP - Utjecaj globalnih klimatskih promjena na

Cresko-lošinjsko otočje

Urbana mreža, industrija, energetika, turizam, promet,

servisi, ostala infrastruktura (1990-1993.);

(23)

METAP- SB - Plan gospodarenja okolišem

Cresko-lošinjskog otočja –

Prostorno planiranje i planiranje zaštićenih područja (1990-1996.);

 

(24)

Nacionalni program razvitka otoka

Strategija razvitka otoka s prostorno-planskih gledišta ciljevi,

Smjernice i mjere uređenja prostora - stranice 33-126 (1995-1997.);

 

(25)

Programsko-prostorna studija za

Razvojni koncept Brijuni Rivijera

(Rovinj, Bale, Vodnjan, Fažana, Pula) - (2005-2007.);

(26)   2 zadatka:

Studija – Gospodarski razvitak Dubrovačko-neretvanske županije

s naglaskom na turizam –

Analiza i ekspertno vrednovanje planiranih turističkih zona (2008-2009.);

Studija – Šibensko-kninska županija: Stručna ekspertiza razvoja

turističkih zona - područja; 2009.

 

(27)

Zagreb: Izložba 40. godina rada i djelovanja

Urbanističkog instituta SR Hrvatske -

Muzej za umjetnost i obrt; (1987.);


(28)   2 zadatka

Zagreb - Dom hrvatskih umjetnika - 35. Zagrebački salon urbanizam i arhitektura -

Gost salona: Predstavljanje Zavoda za prostorno planiranje MZOPU - kasnije Stalni postav u prostorima Ministarstva (2000.);

Zagreb: Stručni skup: MZOPU-Zavod, 21 Zavoda za prostorno uređenje i Komore arhitekata,

Izložba 21 Prostornog plana županije u starom Paromlinu i

trajna izložba u Ministarstvu ZOPU (glavno stepenište) (2003.);

 

(29)

Knjiga - Udruženje hrvatskih arhitekata: ŠIRENJE HORIZONTA –

Poglavlje: Hrvatski urbanizam 1991 - 2011. –

Prostorno planiranje u Hrvatskoj (2012.);

 

(30)

Projekt EU: Slovenija-Hrvatska (SI-HR);

PUT-UP Istre: Prostorno uređenje teritorija – unutrašnjosti i priobalja;

Koncept prostornog razvoja Istre

istraživanje pet sadržajnih sklopova (poljoprivreda, turizam,

promet, gospodarske zone, prirodna i kulturna baština); (2015-2016.);


(31)

Međunarodni simpoziji  - Anatomija otoka - Lastovo

7. Anatomija otoka: Sustav otoka hrvatskog Jadrana 

(prilozi za novi Zakon o otocima), 2018.

8. Anatomija otoka: Urbanizirani obalni prostori 18+1

najnaseljenijih otoka hrvatkog Jadrana, 2019.

9. Anatomija otoka: Prostorno planiranje na hrvatskim otocima

- što se planira i kome služi, 2021.Prilozi o urbanističkom i regionalnom planiranju u Republici Hrvatskoj 1969-2011-2019. 

Proširen odabir planova i studija, kao i drugih vrsta radnih zadataka (142):

 

1. PROSTORNI PLANOVI

 

(01) Državni dokument prostornog uređenja:

 Prostorni plan Socijalističke Republike Hrvatske – 1982-1989.

·   Organizacija, namjena i zaštita prostora, 1982-1986.

·   Sadržaj i dizajn opisa i grafike kartografskih prikaza, mjerila 1:300.000, 1982-1988.

·   Sektorska studija: Stanovanje za Prostorni plan SR Hrvatske (1983-1984.);

·   Sektorska studija: INDOK sustav stanovanje – Automatska obrada podataka

za Prostorni plan SR Hrvatske (1983-1985.);

·   Studija: Znanstvene osnove dugoročnog razvoja Republike Hrvatske do 2000. godine - 

    Prostor i čovjekova okolina u dugoročnom razvoju - Poglavlja 14., 23.-26. (1984-1985.);

·   Stručne podloge za uvrštenje Nuklearne elektrane Prevlaka

    u Prostorni plan SR Hrvatske - Stanovanje (1984);

·   Tisak Delegatski vjesnik - Nacrt plana objavljen u 60.000 primjeraka (1986.)

·   Tisak donesenog plana (300 kompleta: knjiga Plana + 4 karte mjerila 1:300.000), (1989.)


(02) Državni dokument prostornog uređenja:

 Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske – 1994-1997.

·   Studija: Analiza prostornih planova općina i urbanističkih planova gradova

izrađenih u Urbanističkom institutu Hrvatske u razdoblju 1975-1994. (1994-1995.);

·   Koncept Strategije, 1995.

·   Poglavlja 1.,2.,3. (3.3.6., 3.3.7. i 3.3.8.), 1995-1997.

·   Naselja, (4.2.), 1994-1997.

·   Gospodarski sustavi, (4.3. 4.3.4.), 1995-1997.

·   Infrastrukturni sustavi (4.4., 4.4.1. i 4.4.2.), 1995-1997.

·   Program mjera (5.4.4.2), 1995-1997.

·   57 Kartografskih prikaza, 1994-1997.

·   Dizajn i tisak 3.150 knjiga i 1.000 CD Strategije; 1997.

·   Studija: Kompleksno sagledavanje procesa urbanizacije u Hrvatskoj I. i II. dio –

Urbana i razvojna preobrazba prostora i naselja i

Analiza područja veće koncentracije stanovništva (1996-1998.);

·   Sektorska studija: Naselja - naseljenost, urbanizacija i središta (1994-1996.);

·   Prilog: Sadržajne i metodičke osnove izrade Strategije (1994.);

·   Prilog: Nacionalni program razvitka otoka –

Strategija razvitka otoka s prostorno-planskih gledišta ciljevi,

Smjernice i mjere uređenja prostora - stranice 33-126 (1995-1997.);


(03) Državni dokument prostornog uređenja:

 Program prostornog uređenja Republike Hrvatske – 1997-1999.

·   Poglavlja 1., 2., 3. i 6., 1997-1999.

·   Prostorno-funkcijska struktura srednjih hrvatskih gradova, 1997-1998.

·   Krajolik – dizajn i tisak  440 knjiga i 400 CD, 1999.

·   HEP energetski objekti za uvrštenje u Program, 1998.

·   24 Kartografskih prikaza, 1997-1999.

·   Dizajn i tisak 3.000 knjiga Programa i 1.000 CD; 1999.

 

(04) Prostorni plan Zajednice općina:

 Prostorni plan zajednice općina Sisak (15 sadašnjih JLS) – Stanovanje, 1985.

(05) Prostorni plan županije:

 Ličko-senjske – Prostorni razvoj naseljenosti i cestovna mreža državnog značaja, 1995-1996.

(06) Prostorni plan županije:

 Dubrovačko-neretvanske – Srednji i mali gradovi kao nositelji razvoja u prostoru, 1998-1999.

(07) Prostorni planovi (bivših) općina:

 Slavonski Brod, Šibenik, Pag i Vrbovec – Stanovanje   (1985., 1986., 1989. i 1986.)

 

(08) Prostorni plan: 

       Općine Rovinj (bivše – 4 sadašnje JLS), 1975-1978.

(09) Prostorni plan: 

       Općine Rovinj (bivše – 4 sadašnje JLS), 1985-1989-1992.

(10) Prostorni plan: 

       Općine Cres-Lošinj (bivše – 2 sadašnje JLS), 1987-1989.

 

(11) Prostorni plan područja posebnih obilježja: 

       Nacionalnog parka „Brijuni“, 1998-2000.

(12) Prostorni plan područja posebnih obilježja: 

       Nacionalnog parka „Plitvička jezera“

       Pripremni radovi (2002-2005) i Plan (2005-2012.)

(13) Prostorni plan područja posebnih obilježja: 

       Park prirode „Papuk“

       Pripremni radovi – sektorske studije (2001-2006-2011.)

 

2. URBANISTIČKI PLANOVI

 

(01) Generalni urbanistički plan: 

       grada Rovinja (1975-1979.);

(02) Generalni urbanistički plan: 

       grada Rovinja (1985-1989-1993.);

(03) Generalni urbanistički plan: 

       gradova Malog i Velog Lošinja (1987-1989-1992.);

(04) Generalni urbanistički plan: 

       grada Rovinj – analiza i koncepcija(2001-2005.);

(05) Generalni urbanistički plan: 

       Sjeverna turistička zona (bivše) općine Rovinj (1977-1978.);

 

(06) Provedbeni urbanistički plan: 

       Južno područje grada Rovinja „Rovinj-jug“ (1979-1982.);

(07) Provedbeni urbanistički plan: 

       Stambeno naselje „Komunela“Umag (1972-1973.);

(08) Provedbeni urbanistički plan: 

       Stambeno naseljeLenišće“Koprivnica (1974-1975.);

(09) Provedbeni urbanistički plan: 

       Poreč - Asanacija povijesne jezgre (1970-1973.);

(10) Provedbeni urbanistički plan: 

       Poreč – Novi dio centra grada – koncepcija (1975-1976.);

(11) Provedbeni urbanistički plan: 

       Rovinj – Proizvodno-skladišno-servisna zona

         Gripole-Spine (1978-1980.);

 

(12) Plan uređenja manjeg naselja: 

       Naselje Bale (1977-1978.);

(13) Plan uređenja manjeg naselja: 

       Naselje Žminj (1977-1978.);

(14) Plan uređenja manjeg naselja: 

       Naselje Lupoglav (1980-1982.)


3. STUDIJE - SEKTORSKI I TEMATSKI PRILOZI: (redoslijed po godini izrade)

 

(01) Tematska studija:

 Projekt „Jadran III“- Plan zaštite i unapređenja čovjekove životne sredine u  Jadranskoj regiji Jugoslavije – Bivša općina Umag – Prostor i ekološki poremećaji (1975.)

(02) Studija:

 Prostorne mogućnosti razvitka industrijsko-skladišne i trgovinsko-servisne

 zone „Ciburi“ – Pazin (1980-1981.)

(03) Studija utjecaja na okoliš:

 Autocesta M-2 Dragonja-Vodnjan i Prostorno planske podloge 

 za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora (1986-1987.)

(04) Prostorna studija:

 Jadranska autocesta „JAC I“ – od Rijeke do SR Crne Gore i

 povezivanje Zagreba i Središnje Hrvatske s Dalmacijom (1988-1989.)

(05) Sektorska studija:

 Projekt stambene reforme u SR Hrvatskoj

 Program stambene izgradnje u Hrvatskoj po općinama do 2000. i 2015. g. (1989-1990.)

(06) Prostorna studija:

 Jadranska autocesta  „JAC II“– dodatna istraživanja prostorno-urbanističkih uvjeta 

 varijantnih  koridora  dionica „Velebit“ i „Biokovo“ 

 s elementima prethodne studije utjecaja na okolinu (1990-1991.)

 

(07) Studija:

 Prostorni razvitak turizma u Hrvatskoj – I.faza i Program za II. fazu (1990-1991.)

(08) Sektorska studija:

 UN-MAP - Utjecaj globalnih klimatskih promjena na Cresko-Lošinjsko

 otočje – Urbana mreža, industrija, energetika, turizam, promet, servisi, 

 ostala infrastruktura (1990-1993.)

(09) Sektorska studija:

 METAP- SB - Plan gospodarenja okolišem Cresko-lošinjskog otočja –

 Prostorno planiranje i planiranje zaštićenih područja (1990-1996.)

(10) Studija:

 Povijesna jezgra Rovinja - Prostorno-planski i urbanističko-arhitektonski aspekti planiranja i

 zaštite povijesne jezgre grada Rovinja (1989-1990.)

(11) Studija:

 Program Obnove - Naseljenost prostora Hrvatske, 

 gradovi i procesi urbanizacije - Analiza konurbanih područja gradova; (1991-1992.)

(12) Sektorska studija:

 Prioritetni zahvati s elementima dugoročne koncepcije razvoja cestovne

 mreže Hrvatske - Značaj i utjecaj zemljopisnih obilježja, naseljenosti prostora i   gospodarskih mogućnosti na oblikovanje i dinamiku gradnje  cestovne mreže Hrvatske; Lički "Y"; (1993-1994.)

 

(13) Prilog:

 Prostorni plan županije - Sadržajna struktura s uputama za izradu plana (1995-1996.)

(14) Tematska studija:

 Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova –

 Prijedlog određenja srednjih gradova u Hrvatskoj (1998-1999.)

(15) Studija:

 Hrvatski Jadran – Stručne podloge za prostorno uređenje i zaštitu obalnog područja –

 Sintezni izvještaj korištenja prostora (1997-2000-2004.)

(16) Prilog:

 Uredba o zaštićenom obalnom području mora – koncept propisa (2001-2004.)

(17) Tematski prilozi:

 Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2003.

 Teme 1.1.1.;1.2.;2.4.1.;2.4.8.;2.5.;3.1.;4.1.6.;4.1.7. (2002-2003.)

(18) Prilog:

 EU-NUTS II.razina - Nova statistička podjela Hrvatske – Državi zavod za statistiku -

 ekspertna radna grupa – Projekt Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (2002. i 2004.)

 

(19) Projekt – Prilog:

 Uspostava GIS-a (Prostorni planovi županija) 

 za područje 7 jadranskih županija (2003-2005.)

(20) Studija:

 Prostorni, gospodarski i socijalni aspekti izgradnje 

 za povremeno stranovanje na Jadranskom području (2004-2006.)

(21) Sektorski prilog:

 Izvješće o stanju u okolišu Republike Hrvatske 2001-2004. – 

 Prostor i stanovništvo (2005.)

 Izvješće o stanju u okolišu Republike Hrvatske 2005-2008. – 

 Prostor i stanovništvo (2010.) 

(22) Studija: Istarska županija - Rovinj, Bale, Vodnjan, Fažana i Pula

 Programsko-prostorna studija za 

 Razvojni koncept "Brijuni Rivijera" (2005-2007.)


(23) Split: Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija - Tematski prilozi:

 Projekt Izvješće – Upravljanje obalnim područjem u Hrvatskoj 2006-2009. – 

 Teme A2-1;A2-2; A2-5;A3-1;A3-2;B5-4;B6-2;B7-1;B7-2;B7-3;C1-C8, (2005-2009.);

(24) Projekti:

 GIS Prostornih planova uređenja gradova i općina Jadranske Hrvatske

 2. 3. i 4. razvojni stupanj (2006-2009.)

 

(25) Sektorska studija:

 Gospodarski razvitak Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na turizam –

 Analiza i ekspertno prostorno-plansko vrednovanje (2008-2009.);

(26) Sektorska studija:

 Razvitak turističkih zona-područja u Šibensko-kninskoj županiji

 Analiza i ekspertno prostorno-plansko vrednovanje (2009.)

(27) Projekti:

 GIS Prostornih planova Jadranske i Panonske Hrvatske

 5. razvojni stupanj (2009.) 6. razvojni stupanj (2010-2011.);

(28) Studija – Prilog:

 Urbanizirana obala Hrvatskog Jadrana

 Prostornim planovima uređenja gradova i općina (2010-2011.);


(29) Tematska studija – 

        Prilog u knjizi Udruženja Hrvatskih Arhitekata: Širenje horizonta – 

       Hrvatski urbanizam 1991-2011. Prostorno planiranje u Hrvatskoj (2011.)

(30) Studija - prilog: 

        Novi Zagreb: Avenija Dubrovnik - Pješački pothodnici - 

       4 km  nepravde i straha, (2012.) Projekt Zagreb za mene – 

        izabrane dvije (moje) lokacije u Novom Zagrebu istok, (2015.)

(31) Projekt EU Studija: Hrvatska-Slovenija   SI-HR 

        Istra - Projekt PUT-UP Istre: Prostorno uređenje teritorija - unutrašnjosti i 

        priobalja - Koncept prostornog razvoja hrvatske i slovenske Istre - istraživanje pet 

        sadržajnih sklopova (promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone i 

        prirodna i kulturna baština), 2015-2016.)

(32) Sektorski prilog: 

       Masterplan funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija – 

       Prometne potrebe do 2030. Zadarska županija – Tema: Analiza prostora i 

        važećih prostornih planova, (2018.)


4. ČLANCI u zbornicima-časopisima i PREDAVANJA na stručnim skupovima (redoslijed po godini izrade)


(01) Budva: III. Konferencija o zaštiti Jadrana 

       Stambena izgradnja u obalnom području SR Hrvatske i 

       Prostorni razmještaj turističkih smještajnih kapaciteta (1984.); 

(02) Dubrovnik: XII. susret prostornih planera Jugoslavije

       Reforma planiranja (1989.);

(03) Urbanistički institut SR Hrvatske: 

       Urbanistički institut SR Hrvatske 1947-1987. – 

        MonografijaRazvojni prostorni planovi (1988.); 


(04) Zagreb: 1. Hrvatski geografski kongres – Zbornik radova – 

       Utjecaj zemljopisnih obilježja i naseljenosti prostora na oblikovanje i dinamiku

       gradnje cestovne mreže Hrvatske (1995.);

(05) Dubrovnik: Međunarodni stručni skup – Financing cultural/natural

       heritage and sustainable development – Strategija prostornog uređenja 

       Republike Hrvatske i održivi razvoj otoka hrvatskog Jadrana (1996.);

       Cres: Centar za razvoj otoka i ARL Deutschland - 

       International Scientific Council for Island Development, 

       Kroatische InselnStand der Raumplanung, (1994.)

(06) Zagreb: Hrvatski prostor – temeljno nacionalno dobro

       Okrugli stol povodom 50 godina rada i djelovanja Urbanističkog instituta (SR)

       Hrvatske- Naselja središnja tema razvojnih prostorni planova. (1997.);

(07) Cavtat: 2. Hrvatski kongres o cestama – Zbornik radova: Lički "Y" –

       najznačajnije autoceste za prometnu integraciju Hrvatske (1999.);

(08) Lovran: 2. Hrvatski geografski kongres – Zbornik radova:

       Prilog izboru kriterija za određenje mjesta u Hrvatskoj sa statusom grada (1999.);


(09) Zakopane-Poljska: Sastanak ministara nadležnih za razvoj

       ljudskih naselja u europskim tranzicijskim zemljama – Hrvatska, 

        Modernizacija urbanih područja – prepreke, iskustva i zadaće (1999.);

(10) Časopis „Okoliš“- Teme: Hrvatski Jadran, Građevinska područja, 

        Autoceste u Lici, Turizam namijenjen posjetiteljima (2000-2001.);

(11) Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Poslijediplomski 

       studij – Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (2000.);

(12) Privredni vjesnik: Turizam u prostoru (2001.);

(13) Zagreb-MZOPU-HKA: Stručni skup – Stanje u prostornom

       planiranju i arhitekturi – Prostorni planovi županija – 

        dinamika izrade i ocjena (2003.);

(14) Zadar: 1. Kongres hrvatskih arhitekata – Gradnja na obali - Zbornik 

       skupa – Obalno područje hrvatskog Jadrana – urbanizacija i planiranje (2004.);

 

(15) Maribor: Međunarodni simpozij: 3. razvojna os (i 5. prometna os)

       slovenski projekt 3. tisočletja – 

        Hrvatsko izvješće: Regionalne poveznice Hrvatske i Slovenije (2006.);

(16) Zagreb – MZOPUG: Visit in Croatia delegation Republic of Albania -

       Ministry of public works, transport and telecommunication - 

       Prostorni planovi obalnog područja (2006.);

(17) Časopis „Čovjek+Prostor“: Prostorno planiranje u 

       Jadranskoj Hrvatskoj 1965-2005. (2007.);

(18) Zagreb-MZOPU: Delegacija Kosova

        Predavanje "Hrvatski Jadran" (2007.)

(19) Opatija: Međunarodni skup GISDATA - 1.Korisnička konferencija 

       Uvođenje Enterprise GIS sustava Ministarstva 

         zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – 

        GIS Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2007.);

(20) Zagreb-MZOPU: Posjet s Dortmundskog sveučilišta 

       (profesori i studenti) – Prostorno planiranje u Hrvatskoj (Jadran) i 

        GIS prostornog uređenja  (2008.);


(21) Opatija: Međunarodni skup GISDATA - 2.Korisnička konferencija GIS 

       (3.razvojni stupanj) Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2008.); 

       Zagreb – MZOPUG: Savjet za prostorno uređenje Države – 

       Predstavljanje GIS-a Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2008.); 

       Zagreb – MZOPUG: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

       graditeljstva –  Predstavljanje GIS-a (2.razvojni stupanj)      

       Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2008.);

(22) Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Posjet s 

      Univerze iz Ljubljani – Katedra za prostorsko planiranje (studenati,

       doktoranti i profesori ) – Prostorno planiranje u Hrvatskoj i 

       za Hrvatski Jadran (2009.);

(23) Brač-Bol: Međunarodni simpozij - Hrvatsko hoteljerstvo i turizam 

       danas i sutra - Hrvatsko-Austrijska trgovinska komora – Ekologija i 

        prostorno uređenje u Jadranskoj Hrvatskoj: Strategija, Program, Izvješće, 

        Prostorni planovi, Turističke zone (2009.)   Opatija: Međunarodni skup GISDATA 

        – 3.Korisnička konferencija GIS (4. Razvojni stupanj) 

      Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2009.);

(24) Zagreb-MZOPUG: Posjete studenata Geografskog odsjeka 

       Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, 

        Prostorno planiranje u Hrvatskoj i GIS Prostornih planova RH, (2009. i 2010.);


(25) Vukovar: Predstavljanja Projekta - Uspostava WEB-GIS sustava na

        području PPDS-a Vukovarsko-srijemske županije – Prilog MZOPUG o 

        GIS-u Prostornog uređenja Republike Hrvatske (2009.); Slavonski Brod: 

        Stručni skup Istočne Hrvatske - Predstavljanje pilot-projekta 

       Geoinformacijskog sustava Prostornih planova Brodsko-

       posavske županije – Prilog MZOPUG o GIS-u (4. razvojni stupanj) 

        Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2009.);

(26) Zagreb – MZOPUG: za Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 

       uređenja i graditeljstva – Predstavljanje GIS-a (5.razvojni stupanj) 

        Prostornih planova Jadranske i Panonske Hrvatske (2010.); za 21 Zavod za 

       prostorno uređenje županija – Predstavljanje GIS-a (5.razvojni stupanj) 

        Prostornih planova Jadranske i Panonske Hrvatske (2010.);

(27) Zagreb-MZOPUG: EU delegacija -Korištenje i namjena mora u prostornim

        planovima ili Pomorsko prostorno planiranje Jadranske Hrvatske – 

        GIS PP-RH 2004-2009. (2010.);


(28) Varaždin: 1. Hrvatski NIPP i INSPIRE dan i Savjetovanje Kartografija 

        i geoinformacije – Informacijski sustav prostornog uređenja Republike Hrvatske

        i NIPP – Program i sažeci (2009.) i 

        Knjiga: Annual 2009 - Of the Croatian Academy of Engineering

(29) Opatija: Međunarodni skup GISDATA - 4.Korisnička konferencija – 

       GIS (5. razvojni stupanj) Prostornih planova 

       Republike Hrvatske (2010.);

(30) Zagreb-MZOPU: Delegacija Republike Turske - Ministarstvo za javne 

        radove – Predavanje o Integralnom upravljanju obalnim područjem 

        u Republici Hrvatskoj (2010.);

(31) Zagreb-MZOPUG: Eksperti iz Nizozemske na projektu - Uspostava i 

       povezivanje ključnih registara u Republici Hrvatskoj – katastar, zemljišne knjige,

       OIG, registri fizičkih i pravnih osoba itd. – Prostorno planiranje u 

       Republici Hrvatskoj 1990-2011. i GIS PP-RH (2011.);


(32) Pula: 3. Konferencija županijskih Zavoda za prostorno uređenje

       Jadranske Hrvatske – Urbanizirana obala Hrvatskog Jadrana 2010. i 

        Korištenje i namjena prostora ZOP-a u PPU JLS G/O (2011.);

(33) Zagreb-MZOPUG: Stručni skup .14 Zavoda za prostorno uređenje 

       Panonske Hrvatske – Koncept Programa razvoja 

       informacijskog sustava prostornog uređenja 

        Republike Hrvatske i GIS-ovi Županija (2011.);

(34) Predavanje: Lastovo: 7. Anatomija otoka Lastovo 2018. - Međunarodni simpozij: 

        Tema: Sustav otoka hrvatskog Jadrana

        Prilozi za novi Zakon o otocima (2018.)

(35) Predavanje: Lastovo: 8. Anatomija otoka Lastovo 2019. - Međunarodni simpozij:

        Tema: Urbanizirani obalni prostori 18+1 

       najnaseljenijih otoka hrvatskog Jadrana, (2019.)

(36) Predavanje: Lastovo: 9. Anatomija otoka Lastovo 2021. - Međunarodni simpozij

        Tema: Prostorno planiranje na hrvatskim otocima -

        što se planira i kome služi (2021.)


(37) Monografija Zavod za prostorni razvoj - 30 godina rada

       Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,

       Tema 1: Promjena i razvoj sustava prostornog planiranja 

       Republici Hrvatskoj od 1990. do 2013.

       Tema 2: Rad i djelovanje Zavoda za prostorno planiranje Ministarstva

       od 1991. do 2011. (2020.)

    

5. RAD U STRUČNIM ili EKSPERTNIM GRUPAMA


(01) Hrvatska: Međudržavna suradnja između Hrvatske i

       Slovenije u području strategija prostornog uređenja i cestovnog prometnog 

        povezivanja (AC i BC granični prijelazi) - član radne skupine RH (1995-2002.);

(02) Jadran: Vijeće za razvitak otoka – 

        Ministarstvo razvitka – član (1995-1997.);

(03) Hrvatska: Hrvatski nacionalni odbor Svjetske izložbe EXPO

       2000 u Hannoveru - član ispred Ministarstva prostornog uređenja (1997.);

(04) Pula: Savjet za praćenje izrade 

        Prostornog plana Istarske županije - član (1998-2000.);

(05) Jadran: Stalni predstavnik MZOPU - Projekt Sustavno istraživanje 

       Jadrana – Ministarstvo znanosti i Instituti iz Splita i Rovinja (1998-2007.);

(06) Zagreb: Hrvatski geodetski institut

        Upravno vijeće (1. i 2. saziv) (2001-2004. i 2005-2006.);

(07) Hrvatska: Stalna mješovita komisija za provedbu Sporazuma 

        između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o 

        pograničnom prometu i suradnji

        20. sjednica član RH (2001-2005-2010.);


(08) Državni zavod za statistiku: EU-NUTS - ekspertna radna grupa (1. i 2.saziv) 

        za novu statističku podjelu Hrvatske (2002. i 2004.);

(09) Jadran: Vijeće za otoke (1. i 2. saziv) - Ministarstvo mora, turizma, 

        prometa i razvitka (2004-2007. i 2008-2011.);

(10) Zagreb: GIS Kartografski prikaz zaštićenog obalnog

       pojasa mora - Radna grupa: DGU, Fotogrametrija, Ministarstvo (2004.);

(11) Projekt COAST (UNDP): Razvoj zelenog turizma (Područja

       istraživanja: Pelješac, Vis, Krka i Pag) – Izrada akcijskih planova razvoja

       ruralnog i ekološkog turizma, konzultant-predstavnik Ministarstva (2008.);

(12) Državna geodetska uprava: RS2 Radna skupina za Politiku

       zajedničkog korištenja prostornih podataka – Nacionalna

        infrastruktura prostornih podataka (2008-2011.); RS3 Radna skupina za

       Povezivanje programa NIPP-a i e-Vlade Republike

       Hrvatske - Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (2009-2011.);

(13) Hrvatska: Državni zavod za statistiku - Međuresorna Radna skupina za

       određivanje kriterija tipizacije naselja

       (urbano-ruralno) - za Popis 2011. (2010.);

(14) Zagreb-MZOPUG: Stručno povjerenstvo za Izmjenu i dopunu

       Zakona o prostornom uređenju i gradnji (2011.);

 

6. IZLOŽBE – Koncept i realizacija


(01) Zagreb: Zagrebački velesajam - 

       Savjetovanje Urbanex-76 turizam  

       Stručni radovi Urbanističkog instituta SR Hrvatske na Jadranu (1976.);

(02) Zagreb: Zagrebački velesajam - 

       35. godina priključenja Istre matici zemlji – 

        Izložba stručnih radova Urbanističkog instituta SR Hrvatske -

        „Tunel Učka“ (1978.);

(03) Zagreb: Umjetnički paviljon - 

       14. Zagrebački salon urbanizam i arhitektura: Sekcija Situacija 

        GUP Rovinj i PUP Valalta Rovinj – Sekcija Prijedlog: Svrhovito vođenje 

        tramvajskih linija u Zagrebu i korištenje zeljezničkog koridora za 

        gradsku željeznicu (Umjetnički paviljon i radio Zagreb) (1979.);

(04) Zagreb: Umjetnički paviljon - 

       17. Zagrebački salon urbanizam i arhitektura: Sekcija Situacija  

        PUP Rovinj-jug“ Tribina - Raskoš i bijeda interijera 

        društvenih objekata u Zagrebu (1982.);

(05) Zagreb: Prostor Saveza arhitekata Hrvatske -

       35. godina rada i djelovanja 

       Urbanističkog instituta SR Hrvatske (1982.);


(06) Zagreb: Izložba  Muzej za umjetnost i obrt -

       40. godina rada i djelovanja 

       Urbanističkog instituta SR Hrvatske (1987.);

(07) Hrvatska-Europa: Izložba Domovinski rat - 

       Ranjeni hrvatski gradovi - svijest i sjećanje - podloga za budućnost,

        putujuća izložba po gradovima - 

        48 razaranih-napadnutih gradova - 48 izložaka (1991-1992.);

(08) Hrvatska: Čakovec, Krapina, Križevci - 3 izložbe

       Autoceste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj  (1992-1993.);

(09) Zagreb: Dom hrvatskih likovnih umjetnika - 

       35. Zagrebački salon urbanizam i arhitektura – Gost salona, 

        predstavljanje Zavoda za prostorno planiranje Ministarstva - MZOPU – 

        kasnije Stalni postav u prostorima MZOPU-a (od 2000.);

(10) Zagreb: Stručni skup 21 Zavoda za prostorno uređenje i MZOPU i Komore 

        arhitekata, Izložba 21 Prostornog plana županije u starom 

       Paromlinu i trajna izložba u prostorima MZOPU-a (2003.);


7. KNJIGE I ZBORNICI (u kojima su tiskani tematski prilozi)

 

(01)  Republička zajednica za znanstveni rad SR Hrvatske i Republički zavod za društveno planiranje SR Hrvatske: Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 2000. godine – Sektor: Prostor i čovjekova okolina u dugoročnom razvoju: Teme: Korištenje prostora i strategija urbanizacije, Stanovanje, Istraživanje sustava pokazatelja za potrebe prostornog planiranja na razini Hrvatske (1984.); 300 primjeraka

(02)  Urbanistički institut SR Hrvatske: Urbanistički institut SR Hrvatske 1947-1987. MonografijaRazvojni prostorni planovi (1988.); 2.400 primjeraka

(03)  Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline, Zagreb: Prostorni plan SR Hrvatske – Centralna planerska grupa, Sektor: Organizacija, namjena i zaštita prostora, Sadržaj i grafička obraza kartografskih prikaza, studija Stanovanje, Završna redakcija – Knjiga i 4 karte mj. 1:300.000 (1989.); 600 primjeraka - Delegatski vjesnik: Nacrt plana – Prostorni plan SR Hrvatske (1986.); 60.000 primjeraka

 

(04)  United Nations Environment Programme, London, New York: Climatic Change and the Mediterranean – Implications of Expected Climatic Changes for the Cres-Lošinj Islands (Utjecaj golbalnih klimatskih promjena na Cresko-lošinjsko otočje) Sektori: Urbana mreža – sustav naselja, Industrija i energetika, Turizam, Prometni sustavi, Komunalna infrastruktura i servisi (1996.);

(05)  Državna uprava za zaštitu okoliša – Odjel za zaštitu Jadrana, Rijeka: Plan gospodarenja okolišem Cresko-Lošinjskog otočjaSektori: Prostorno planiranje i Planiranje zaštićenih područja (1996.); 200 primjeraka

(06)  Ministarstvo razvitka i obnove, Zagreb: Nacionalni program razvitka otoka - Tema: Strategija razvitka otoka s prostorno-planskih gledišta, Ciljevi, smjernice i mjere uređenja prostora (1997.); 500 primjeraka.

 

(07)  Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb: 1. hrvatski geografski kongres – Geografija u funkciji razvoja Hrvatske -Zbornik radova: Tema: Utjecaj zemljopisnih obilježja i naseljenosti prostora na oblikovanje i dinamiku gradnje cestovne mreže Hrvatske (1995.);

(08)  Urbanistički institut Hrvatske, Zagreb: 50. godina rada i djelovanja Urbanističkog instituta Hrvatske - Okrugli stol „Hrvatski prostor - temeljno nacionalno dobro“ – Tema: Naselja (gradska područja) središnja tema razvojnih dokumenata prostornog uređenja (1997.); 200 primjeraka

(09)  Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno planiranje, Zagreb: Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske - za Koncept, dio poglavlja 1.,2.,3. (3.3.6., 3.3.7. i 3.3.8.), 4.2. Naselja, 4.3., 4.4. (4.4.1. i 4.4.2.), 5.4.4.2., i 57 Kartografskih prikaza (1994-1997.); Dizajn i tisak; (1997.); 3.350 primjeraka + 1.000 CD zapisa.

 

(10)  Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb: Srednji gradovi u hrvatskoj urbanizaciji – Biblioteka zbornici – Tema: Prijedlog određenja srednjih gradova u Hrvatskoj (1999.); 300 primjeraka

(11)  Hrvatsko društvo za ceste „Via Vita“, Cavtat: 2. hrvatski kongres o cestama - Zbornik radova; "Lički Y" - najznačajnije autoceste za prometnu integraciju Hrvatske (1999.); i Ceste i mostovi: Prometna infrastuktura u strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske : prostorno-razvojna funkcija cestovnog prometa (1999.);

(12)  Hrvatsko geografsko društvo, Lovran: 2. hrvatski geografski kongres – Zbornik radova: Prilog izboru kriterija za određivanje mjesta u Hrvatskoj sa statusom grada (1999.);

 

(13)  Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno planiranje, Zagreb: Krajolik : sadržajna i metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske, za poglavlje: Zaključak studije, Dizajn i tisak (1999.); 440 primjeraka + 300 CD zapisa

(14)  Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno planiranje, Zagreb: Program prostornog uređenja Republike Hrvatskedio poglavlja 1., 2., 3. i 6., HEP energetski objekti, i 24 Kartografskih prikaza, Dizajn i tisak; (1999.); 3.000 primjeraka + 1.000 CD zapisa

(15)  Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb: Dom hrvatskih likovnih umjetnika - 35. Zagrebački salon – Gost salona: Predstavljanje Zavoda za prostorno planiranje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja – kasnije Stalni postav izložaka u prostorima MZOPU-a (2000.);

 

(16)  Hrvatski inženjerski savez, Zagreb: Interdisciplinarno znanstveno stručno savjetovanje u NP Plitvička jezera: Cestovne veze Dalmacija-Zagreb u sustavu Hrvatskih i Europskih prometnih koridora –  Tema: Cestovne veze Dalmacija – Zagreb, Zbornik radova (2000.);

(17)  Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno uređenje, Zagreb: Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2003. – Teme: 1.1.; 1.2.; 2.4.1.; 2.4.8.; 2.5.1.; 3.1.; 4.7.; 4.8. (2003.); 240 primjeraka + 200 CD zapisa

(18)  Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb: Kuća pokraj mora – Biblioteka zbornici – Povremeno stanovanje na hrvatskoj obali – Sastavnice povremenog stanovanja – Opremljenost stanova komunalnom infrastrukturom - Zaključci i preporuke – Tipologija naselja i kuća za odmor (2006.); 400 primjeraka + 400 CD zapisa

 

(19)  Udruženje hrvatskih arhitekata i Hrvatska komora arhitekata, Zadar: 1. kongres hrvatskih arhitekata "Gradnja na obali" – Zbornik radova (2004.); Čovjek i prostor: Obalno područje hrvatskog Jadrana : urbanizacija i planiranje (2004.);

(20)  Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb: Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj 2007.  – Poglavlje: Prostor i stanovništvo – Provedba politike zaštite okoliša (2007.); 1.000 primjeraka

(21)  Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb: Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj 2011.  – Poglavlje: Prostor i stanovništvo – Provedba politike zaštite okoliša (2011.); 1.000 primjeraka

 

(22)  Croatian Academy of Engineering, Zagreb: Annual 2009. Of the Croatian Academy of Engineering – Tema: Physical Planning Information System of the Republic of Croatia and National Spatial Data Infrastructure (NSDI) (2009.); 300 primjeraka;

(23)  Udruženje hrvatskih arhitekata: ŠIRENJE HORIZONTA - Hrvatski urbanizam 1991 - 2012. – Tema: Prostorno planiranje u Hrvatskoj (2012.); 1000 primjeraka

(24)  Europska teritorijalna suradnja; Republika Slovenija – Republika Hrvatska. PUT-UP  ISTRE  Prostorno uređenje teritorija – unutrašnjost i priobalje Istre (sektori: promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone i priroda), Pula-Buzet-Koper-Ljubljana (2016); 6.000 primjeraka

 

(25)  Arhitektonski fakultet u Zagrebu; Prostor – Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam : Poslovne zone u slovenskim i hrvatskim dijelovima Istre – lokacije, kapaciteti i problemi razvoja,  (24/2016);  

(26)  7. Anatomija otoka Lastovo: Simpozij – sažeci; Sustav otoka hrvatskog Jadrana  (prilozi na novi Zakon o otocima), Lastovo (2018).

(27)  8. Anatomija otoka Lastovo: Simpozij –sažeci; Urbanizirani obalni prostori na 18+1 najnaseljenijih otoka hrvatskog Jadrana, Lastovo (2019). 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.