Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja OSNOVNE ŠKOLE PODBREŽJE

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA za realizaciju
jedno-stupanjski

urbanističko-arhitektonski

ROK 10.10.2017.

REDNI BROJ NATJEČAJA

PUNI NAZIV NATJEČAJA Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja OSNOVNE ŠKOLE PODBREŽJE

GRAD ZAGREB
raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ)
organizira i provodi
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
P R O J E K T N I N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja
OSNOVNE ŠKOLE PODBREŽJE
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2050-2017-EBV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 44-17/ZG-UA/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083; telefon: +385 1 4816 151; e-mail: natjecaji@d-a-z.hr ;
www.daz.hr, odgovorna osoba: dr. sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.,predsjednik DAZ-a
 
VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Osnovne škole Podbrežje
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Osnovne škole Podbrežje
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđene lokacije, dobiti funkcionalno i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja osnovne škole. Cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja osnovne škole.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju osnovne škole.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti,
dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.
 
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj
 
Izrađivač natječajnog programa:
Mirela Bokulić Zubac, dipl.ing.arh.,
Ovl.arh. A 1017
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA, Ulica Republike Austrije 18,
mirela.bokulic-zubac@zagreb.hr, 01/610 1848
 
ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 26.7.2017.godine
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 27.8.2017. godine
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr.
Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr do 4.9.2017. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 10.10.2017. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
 
Miroslav Geng, ovl. arh., predsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja
Karolina Bui, dipl.ing.arh., dopredsjednica OS-a, predstavnica Raspisivača
Ivan Galić, ovl. arh., predstavnik Provoditelja
Renata Krljan, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
Danilo Simonović, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
 
Zamjenica člana OS-a:
Vesna Milutin, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
 
Tehnička komisija:
Iva Bedenko, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
Boris Vidaković, mag.ing.arh., predstavnik Provoditelja
 
Tajnica natječaja:
Margareta Luša, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 180.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 
Nagrada         Broj nagrada           Neto iznos                  *Bruto iznos
I. nagrada              1                      72.000,00 kn               100.827,05 kn
II. nagrada             1                      45.000,00 kn                63.016,91 kn
III. nagrada            1                      27.000,00 kn                37.810,14 kn
IV. nagrada            1                      21.600,00 kn                30.248,11 kn
V. nagrada             1                      14.400,00 kn                20.165,41 kn
 
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
 
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
 
- Kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja osnovne škole
- Arhitektonsko oblikovanje građevine
- Urbanističko-prostornu koncepciju
- Zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta
- Ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost te kvalitetu koncepta energetske učinkovitosti
 
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
 
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 2.193.503,83 kuna bez PDV-a.
 
- nagradni fond u iznosu od 180.000,00 kuna neto, odnosno 252.067,63 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 27.500,00 kuna, odnosno 41.436,20kuna bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.900.000,00 kuna neto (bez PDV-a)
 
Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 33.000.000,00 kuna (bez PDV-a), tj. 5.730,00 kn/m2.
 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.