PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA za realizaciju
jedno-stupanjski

urbanističko-arhitektonski

ROK 28.11.2017.

REDNI BROJ NATJEČAJA 161

PUNI NAZIV NATJEČAJA PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

GRAD ZAGREB
raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ)
organizira i provodi
 
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
 
P R O J E K T N I  N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja
Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2408-2017-EMV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 46-17/ZG-UA/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb  OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083; telefon: +385 1 4816 151; e-mail: natjecaji@d-a-z.hr www.daz.hr, odgovorna osoba: dr. sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.,predsjednik DAZ-a
 
VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Cilj je ovog urbanističko-arhitektonskog  natječaja  s  naglašenom krajobraznom komponentom, analizirajući prostorne mogućnosti i ograničenja predviđene lokacije, posebne po svojim prirodnim obilježjima, dobiti najbolje funkcionalna i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja krajobrazno-rekreacijskog tematskog parka Bundek – istok (Racinjak), odnosno novog Parka Racinjak.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju Tematskog parka Bundek-istok (RACINJAK).
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt , ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt. Ostali autori mogu biti  ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.
 
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: http://bit.ly/2xVKlHk
 
Izrađivač natječajnog programa: Ana – Marija Rajčić dipl.ing.arh. Ovlašteni arhitekt - A 1964
Ulica Republike Austrije 18
ana-marija.rajcic@zagreb.hr ; tel. 01/ 6101-885
 
 
ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 28.9.2017.godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 19.10.2017. godine . Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr.
Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr do 25.10.2017. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 28.11.2017. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
 
Članovi OS-a:
1.  Azra Suljić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, predstavnica Provoditelja
2.  Ana – Marija Rajčić dipl.ing.arh., dopredsjednica OS-a, predstavnica Raspisivača
3.  Robert Duić, ovl.kraj.arh., predstavnik Provoditelja
4.  mr.sc. Irena Matković, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
5.  Sonja Sočivica dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača
 
Zamjenik članova OS-a:
Hrvoje Vidović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
 
Tehnička komisija:
1.  Mirela Bokulić – Zubac, dipl.ing.arh.
2.  Marinko Sladoljev, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
 
Tajnica natječaja:
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 245.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 
Nagrada
Broj nagrada
Neto iznos
*Bruto iznos
I. nagrada
1
98.000,00
137.236,82
II. nagrada
1
61.250,00
85.773,01
III. nagrada
1
36.750,00
51.463,81
IV. nagrada
1
29.400,00
41.171,04
V. nagrada
1
19.600,00
27.447,40
 
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
 
  • Urbanističko-prostorne i krajobrazne koncepcije
  • Arhitektonsko oblikovanje građevina
  • Ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o  natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
 
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.414.565,82 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
  • nagradni fond u iznosu od 245.000,00 kuna neto, odnosno 343.092,09 kuna bruto bez PDV-a,
  • naknada radnim tijelima u iznosu od 48.000,00 kuna, odnosno 71.473,73 kuna bruto bez PDV-a,
  •  projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 kn neto bez PDV-a za  što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.
Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 18.588.000,00 kuna (bez PDV-a).
 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.