Natječaj

Natječaj za objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split

Autor/izvor: DAZ 25/11/2015

Klinički bolnički centar u Splitu raspisuje, a Geoprojekt d.d. organizira i provodi javni, opći, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni Natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Split (OHBP) s Hitnim dječjim prijemom i Zavodom za hitnu medicinu.

NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Split (OHBP) s Hitnim dječjim prijemom i Zavodom za hitnu medicinu
N A T J E C A J
za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG
PRIJAMA KLINICKOG BOLNICKOG CENTRA SPLIT (OHBP)
S HITNIM DJECJIM PRIJAMOM I ZAVODOM ZA HITNU MEDICINU

Evidencijski broj nabave: 25/ 2015 E-VV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 26-15/ST-UA/NJN

ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - PRIJAVA PROJEKTA CPV: 71200000-0

U V J E T I N A T J E C A J A
Split, studeni 2015.

KLINICKI BOLNICKI CENTAR SPLIT

raspisuje, a GEOPROJEKT d.d.organizira i provodi
javni, opći (otvoreni), u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja
Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Split (OHBP) s
Hitnim dječjim prijemom i Zavodom za hitnu medicinu

 

OPCI UVJETI NATJECAJA

NARUČITELJ - RASPISIVAČ NATJECAJA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT,
Spinciceva 1, 21000 SPLIT,
OIB: 51401063283,
Telefon: 021/556-111
Telefax :021/389-563
e.mail: kbcnabava@kbsplit.hr
Odgovorna osoba Raspisivača : sanacijski upravitelj doc. prim. dr.sc. Nikola Kolja Poljak,
PROVODITELJ I ORGANIZATOR NATJECAJA GEOPROJEKT d.d.
Sukoišanska 43, 21 000 Split
OIB: 2562366485
Telefon: 021/277-110
Telefax: 021/277-144
kojeg zastupa Predsjednik Uprave Tomislav Mihotić, dipl.ing.građ.

VRSTA NATJECAJA

Javni, opći (otvoreni), u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju.

CILJ NATJECAJA je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja, s osobitim naglaskom na medicinsko - tehnološko rješenje, Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Split (OHBP) s Hitnim dječjim prijemom i Zavodom za hitnu medicinu, koje ce poslužiti kao stručna podloga za dobivanje akata za izgradnju iste, (izradu projektne dokumentacije sa svim pripadajućim dozvolama i potvrdama) za realizaciju odnosno izgradnju Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Split (OHBP) s Hitnim dječjim prijemom i Zavodom za hitnu medicinu.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Uvjet stručnosti natjecatelja je zadovoljen kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali oni se ne smatraju autorima natječajnog rada.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
Raspisivač natječaja stavlja Natječajni elaborat natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u odgovarajućem formatu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama organizatora - provoditelja www.geoprojekt.hr
Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa:
Ovlaštena arhitektica Ivana Bojić, dipl.ing.arh., A 3167, Geoprojekt d.d., Sukoišanska 43, Split, tel. 021 277 130

ROKOVI NATJECAJA
Početak natječaja je dan slanja poziva na natječaja u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina odnosno 12. 11. 2015. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja zaključno do 11. 12. 2015.

Pitanja s naznakom „PITANJA ZA NATJEČAJ - OHBP KBC SPLIT“ se dostavljaju e‐mamilom na adresu raspisivača: kbcnabava@kbsplit.hr  
Pisani odgovori bit ce objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina najkasnije do 22. 12. 2015. godine.
Rok za predaju natječajnih radova je 15. 02. 2016. godine, do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.
Natječajni radovi se mogu predati osobno ili putem pošte odnosno brzom dostavom

na adresu raspisivača (naručitelja): Klinički bolnički centar Split, 21000 Split, Spinciceva 1.
Ured protokola, Upravna zgrada soba br.1. I kat.
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 03. 03. 2016.
Obavijest o rezultatima natječaja bit ce dostavljeni svim natjecateljima putem e-maila,

najkasnije 8 dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.
Izložba natječajnih radova održat ce se po završetku rada Ocjenjivačkog suda najkasnije u roku od 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit ce obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila.
Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dan od završetka izložbe,

nakon kojeg roka Raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.

NAGRADE
Određuje se nagradni fond od 360 000, 00 kn bez PDV-a (neto), 450 000,00 kn s PDV-om (bruto).
Nagradni fond je izračunat temeljem Pravilnika o standardu usluga arhitekata, na osnovi

planirane okvirne vrijednosti izgradnje od cca 40 000 000,00 kn (6100 kn/m²).
Ako do određenog roka prispije najmanje 7 (sedam) radova koji su stručno izrađeni i

odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud ce dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
broj nagrada                 neto iznos              *bruto iznos
I. nagrada                     144 000                 180 000
II. nagrada                      90 000                 112 500
III. nagrada                     54 000                   67 500
IV. nagrada                     43 000                   53 750
V. nagrada                      29 000                   36 250


*bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik 

PDV-a.
S nagrađenim natjecateljima Raspisivač ce sklopiti Ugovor o autorskom djelu ili ce nagrađeni

natjecatelji izdati račun sukladno zakonskim propisima.
Raspisivač ce nagrade natjecateljima isplatiti u roku 30 (trideset) dana od isteka roka za žalbu.
Ako do određenog roka predaje natječajnih radova pristigne manji broj radova od 7 (sedam)

odlukom Ocjenjivačkog suda proporcionalno ce se smanjiti broj i fond nagrada.
Ocjenjivački sud ce dodijeliti nagrade prema konačnom rangu radova u skladu s Uvjetima

natječaja.
Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

OCJENJIVACKI SUD, STRUCNI SAVJETNICI, TEHNICKA KOMISIJA, TAJNIK
Raspisivač (Naručitelj) imenuje članove i zamjenike članova Ocjenjivačkog suda, Stručne savjetnike,

članove Tehničke komisije i Tajnika natječaja.

Ocjenjivački sud
Za ocjenu pristiglih natječajnih radova po utvrđenim kriterijima imenovan je Ocjenjivački sud od sedam (7)
članova u sastavu:
1. doc.prim.dr.sc. Nikola Kolja Poljak, predstavnik Raspisivača
2. dr.sc. Dinko Pivalica, predstavnik Raspisivaca
3. Štefica Tošev, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivaca
4. Branislav Trifunovic, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik Raspisivaca
5. Dražen Pejković, dipl.ing.arh., predstavnik Grada Splita
6. Ružica Batinić - Santro, dipl.ing.arh., predstavnica Grada Splita
7. Ivana Bojić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnica Provoditelja


Zamjenici članova Ocjenjivačkog suda:
1. Eugen Širola, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
2. Desa Ora - Cecuk, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica


Tehnička komisija:
1. Branka Mimica, dipl.ing.arh.
2. Nora Nikšić, dipl.ing.arh.


Stručni savjetnici:
1. Dr.med. Žarko Ardalic
2. Prim.prof.dr.sc. Zdravko Perko
3. Prof.dr.sc. Ante Buca
4. Prim.dr.sc. Silvija Hunyadi-Antičević
5. Marija Županovic, vms


Tajnica natječaja:
Gorana Barbarić, mag.ing.arh.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud ce iste valorizirati na temelju slijedećih kriterija:
- medicinsko - tehnološka funkcionalnost rješenja,
- opis načina povezanosti i funkcionalnosti novoprojektiranih medicinsko - tehnoloških (i

instalacijskih) cjelina sa postojećima na lokaciji Firule,
- racionalnost i ekonomičnost rješenja,
- ispunjenje programskih i drugih obveza utvrđenih natječajnim Programom,
- logičnost i funkcionalnost prostorne organizacije te horizontalne i vertikalne komunikacije,
- estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja,
- održiva gradnja,
- energetska učinkovitost,
- inovativnost u pristupu rješavanja zadatka.

Iz Natječaja ce se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i uvjetima Natječaja

odnosno:
a/ ako su predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima Natječaja
b/ koji ne sadrže priloge navedene u ovim uvjetima Natječaja
c/ čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima Natječaja (poglavlje VIII)
d/ koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

UVJETI NATJEČAJA

NATJEČAJNI PROGRAM

PROJEKTNI PROGRAM

 

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.