Natječaj

Odgovori na pitanja natjecatelja - Matulji

Autor/izvor: DAZ / DAR 24/02/2015

Društvo arhitekata Rijeka objavilo je odgovore na pitanja natjecatelja za Ntječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Mtuljima.

ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA

1. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Da li je moguće postojeći kolni pristup kroz garažu dvorane koristiti i za pristup novoplaniranoj garaži (ili dijelu garaže)?
Odgovor:      Pristup novoplaniranoj garaži moguće je planirati u jednom dijelu sa južne prometnice a u jednom dijelu kolnim pristupom kroz garažu sportske dvorane.

2. pitanje:     Da li je potrebno projektom predvidjeti javni wc?
Odgovor:      Ne.

3. pitanje:     Da li je potrebno projektom predvidjeti taxi stajalište (djeluje li u Matuljima taxi služba)?
Odgovor:      Da, u centru postoji  taxi stajalište i kao sadržaj trebalo bi  ga u sklopu novog rješenja zadržati.

4. pitanje:     Molimo dopunu projektne dokumentacije:
>projekt spojnog mosta između škole i dvorane u dwg formatu
>projekt dvorane u dwg formatu
>projekt dječjeg igrališta u dwg formatu
>nacrti pročelja postojećih objekata (crkva, općina, zgrade uz trg i ulicu, škola, vrtić…)
> potpuniji prikaz visoke vegetacije (dopuna na geodetskoj podlozi)
Odgovor:     Na žalost u ovom trenutku ne raspolažemo zatraženim podlogama.

5. pitanje:     Odnosi li se maksimalna dopuštena visina građevine (12 m) na pretpostavljenu visinu vijenca nove građevine ili na njenu najvišu točku u odnosu na najnižu kotu terena?

Da li se i u kojoj mjeri (u kojem postotku tlocrtne površine) smije graditi iznad kote Šetalište Drage Gervaisa?
Odgovor:      Sukladno odredbama važeće prostorno planske dokumentacije dopuštena visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog  i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno     vrha nadozida  potkrovlja.

2. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Prema natječajnom programu ne trebaju se poštivati neke odredbe prostornog plana – na primjer izvođenje krova Multimedijalnog centra u ravnini šetnice.  Da li to znači da krov zgrade smije biti viši od razine šetnice Drage Gervaisa?  Da li je u tom slučaju potrebno ostvariti 20% ozelenjene površine krova?

Odgovor:      Visina krova i način oblikovanja sukladno odredbama koje su naveden kao obavezne, a u skladu s mogućnostima koje se nude unutar mogućih izmjena koje su navedene kao      dopuštene, ovisit će o autorskom rješenju projektanta. Odredba kojom je definirana obaveza 20%  ozelenjene površine programom je navedena je kao odredba koju je sukladno odabranom rješenju u daljnjoj proceduri moguće mijenjati.

2. pitanje:     Spominje se u programu za šetnicu omogućavanje širenje ugostiteljskih objekata na terase. Da li se misli na već  postojeće ugostiteljske objekte ili novoplanirane?
Odgovor:      Programski prijedlog odnosi se na postojeće i novoplanirane ugostiteljske objekte.

3. pitanje:     Koliko je potrebno parkirnih mjesta smjestiti u garažu? Prema odredbama u PPUO-u za zgrade društvene namjene i dvorane taj broj izlazi na otprilike 70 pm. U 2.000 m2 garaže   (koja je određena programom) stane više parkirnih mjesta. Ima li neki broj mjesta koji trebamo zadovoljiti? Može li garaža zauzimati manje od 2.000 m2 (2.400 m2 bruto)?
Odgovor:      Potreban broj parkirnih mjesta određen je odredbama važeće prostorno-planske dokumentacije.

4. pitanje:     Najniža kota terena je na cesti s jugoistočne strane parcele i ona je otprilike 11 metara niža od kote šetališta Drage Gervaisa.  Ako se visina zgrade mjeri od najniže točke terena uz zgradu  (u ovom slučaju je to s jugoistočne strane parcele) onda dopuštenom visinom od 12m, kota vijenca prizemlja  može biti do 1m iznad kote šetnice Drage Gervaisa. Da li  je moguće da visina zgrade bude viša od 12m?
Odgovor:      Sukladno odredbama važeće prostorno planske dokumentacije dopuštena visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog  i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida  potkrovlja. (Definicija visine koja je navedena je  iz Odredbi za provođenje PPU Općine Matulji (SN PGŽ 36/08 i 46/11).)
Dopuštena visina građevine određena je odredbama važeće prostorno-planske dokumentacije  i iznosi 12 metara, a od te točke (iznad 12 m) zona prizemlja razvija se unutar gabarita definirane geometrije krovnih ploha u skladu s odredbama važeće prostorno planske dokumentacije.
Pojašnjenje: Obzirom da se omogućava gradnja ´krovnih elemenata´ u razini prizemlja (vertikalnih komunikacija, ulazni paviljoni sa komunikacijama, paviljona sa ugost.sadržajima i sl.) dopušta se visina iznad 12 metara, i to do ukupne visine 16 m. Nadalje, maksimalan broj etaža ostaje isti i iznosi Po+3Su+P.
Postotak izgradnje prizemlja nije definiran, dok je postotak zelenila, zadan čl.14  Izmjena i dopuna DPU-a, podložan izmjenama, kao što i stoji u propozicijama natječaja. Nadalje, ni članak 13. Izmjena i dopuna DPU-a nije obvezatan te će ovisiti o autorskom rješenju projektanata.
Uvjeti gradnje novoplanirane građevine definirani su odredbama važećeg plana  Izmjenama i dopunama detaljnog plana centra Matulja (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/2009), a čije će naredne Izmjene i dopune ujedno i ovisiti o autorskom rješenju projektanta. Pritom će se izmijeniti članak 8. Izmjena i dopuna DPU-a, te će se isti uskladiti sa čl.70 PPUO Matulji:
 -     izuzetno se za sportsku (školsku) dvoranu* u centru Matulja mogu planom užeg područja odrediti veći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis), veći broj etaža i ukupna visina građevine.

* obzirom da je planirana građevina multimedijalnog  centra dio cjelovitog kompleksa školske sportske dvorane

5. pitanje:     Također, zgrada MM centra može ispuniti uvjet maksimalne visine od 12 m i sve potrebne kvadrature samo ako su katovi na većini mjesta visoki do 3 m, brutto. Čini nam     se da je to prenisko za prostor takvog centra, s toga opet postavljamo pitanje, smije li visina zgrade biti preko 12m?
Odgovor:      Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. odgovor.

3. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Sukladno izmjenama i dopunama detaljnog plana, visina objekta je definirana kao max.12m i planiranim brojem etaža Po+3S+P. S obzirom na vrlo kompliciran presjek, možete li malo detaljnije pojasniti ove odredbe. Koje su točne definicije suterena i podruma prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji?
Odgovor:      Sukladno Prostornom planu uređenja općine Matulji (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 36/2008 i 46/11):
Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena;
suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

2. pitanje:     Kota dna građevinske jame je na cca 170,4m, a šetnica na nivou od cca 184,4 m – što daje razliku od 14m. Ukoliko između te dvije visinske kote pokušamo smjestiti zgradu od Po+3S+P dolazimo do toga da nam za dvije etaže garaže treba cca 2*2,6m i za 3 etaže        centra cca 3*3,5m što ukupno iznosi 15,7m. Dakle, da bi smjestili objekt nužno je da se objekt spusti niže od postojećih 170,4m. Da li je to moguće?
Odgovor:      Dodatno ukopavanje objekta nije dozvoljeno.

3. pitanje:     U slučaju da se ide niže od postojećeg terena (170,4m), koja je najniža preporučena dubina s obzirom na već izvedeni potporni zid?
Odgovor:      Dodatno ukopavanje objekta nije dozvoljeno.

4. pitanje:     DPU definira da se na plohi ravnog prohodnog krova u nivou šetališta mogu graditi lementi vertikalnih komunikacija. Budući da je najniža točka terena uz predmetnu parcelu na cca 173,2m, a šetnica na nivou od cca 184,4 m očito je da bi ti krovni elementi izlazili iz maksimalno zadanih 12m visine. Da li njihova visina ulazi u maksimalnu visinu    objekta ili se oni promatraju zasebno?
Odgovor:       Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. odgovor.

5. pitanje:     U natječajnom programu je vrlo detaljno obrađena tema knjižnice i svih pripadajućih prostorija, doslovno do “u knjigu”. O polivalentnoj dvorani, izložbenom prostoru ne postoji niti jedna informacija, osim kvadratura. Možete li ipak malo detaljnije pojasniti    kakvi su zahtjevi i očekivanja vezano na taj dio multimedijalnog centra, s obzirom da se radi o nečemu što zauzima čak 1400m2 bruto površine.

Odgovor:      Multimedijalni centar osim sadržaja knjižnice trebao bi u skladu s autorskim rješenjem projektanta odgovoriti na potrebe stanovnika Matulja u segmentu organiziranja izložbeno-galerijske djelatnosti,  polivalentne dvorane, manjih ugostiteljskih sadržaja.

6. pitanje:     Za kakve manifestacije je planirana polivalentna dvorana i da li se preferira fiksna ili teleskopska tribina?
Odgovor:      Polivalentna dvorana mora udovoljiti održavanju različitih izvedbenih, scenskih, glazbenih i protokolarnih zbivanja sukladno autorskom rješenju projektanta, a odabir fiksne ili teleskopske tribine također je prepušten odabiru projektanta.

7. pitanje:     Kako se kolno pristupa građevini? Na mjestu budućeg multimedijalnog centra trenutačno postoji parking kojem se pristupa preko susjedne građevine i njenog kolnog ulaza i rampe. Da li se zadržava takav režim korištenja, ili je potrebno osigurati zaseban kolni pristup?
Odgovor:      Kolni pristup novoplaniranoj građevini planirani je s  južne prometnice  dok je jednom dijelu garaže moguće pristupiti kolnim pristupom kroz garažu sportske dvorane.

8.  pitanje:    DPU za zonu užeg centra i društvene sadržaje predviđa zadovoljenje parkirališnih potreba na javnim parkiralištima, no da li postoji ikakav zahtjev Investitora za minimalno potrebnim brojem ostvarenih mjesta?
Odgovor:      Sve potrebe za parkirališnim mjestima zadovoljene su realizacijom planiranih parkirališnih mjesta unutar novoplanirane garaže objekta MM centra.

9. pitanje:     U sjevernom dijelu obuhvata nalaze se privatne parcele (k.č. 1740, 1729/1, 1728, 1723  itd) kod kojih su uz ulicu u pravilu vanjske terase ugostiteljskih objekata. Što znači činjenica da je privatni posjed u obuhvatu natječaja i koje su uopće mogućnosti bilo kakve nove regulacije tog prostora?
Odgovor:      Već je i dosadašnji DPU centra Matulja i njegova izmjena i dopuna uvažavale činjenicu postojanja terasa uz ugostiteljske objekte. Namjena koja se odredi planom (govorimo o izmjeni i dopuni DPU biti će obvezujuća za vlasnike/korisnike. Prilikom definiranja ovog zahvata potrebno je uvažavati činjenicu postojanja ovih objekata te zahtjeva odvijanja pješake komunikacije.

10. pitanje:   S iznimkom dijelova koji su označeni kao predmet izmjena postojeće dokumentacije (kružni tok, dio ispred Konzuma, autobusna stanica…) da li ostale dijelove preuzimamo direktno iz DPU-a zajedno sa predloženom regulacijom prometa i prometnom signalizacijom?
Odgovor:      Svih ostalih dijelova osim onih koji su navedeni kao predmet izmjena natjecatelji su se dužni pridržavati.

11. pitanje:   DPU također predviđa drugačiji ulaz na parkiralište Konzuma – koji bi tako izveden smanjio ukupni kapacitet parkirališta. Da li zadržavamo takvu, planom predviđenu regulaciju?

Odgovor:      Da. Svih dijelova prostorno-planske dokumentacije  osim onih koji su navedeni kao predmet budućih izmjena natjecatelji su se dužni pridržavati.

12. pitanje:   Općenito gledano, uvođenjem reda u prometnu situaciju, sigurno de se značajno   smanjiti broj parkirališnih mjesta oko samog Trga. Da li se to smatra problemom ili se računa da će parkiranje u javnoj garaži budućeg centra nadomjestiti te potrebe?

Odgovor:      Postojeći kapaciteti garaže koja se nalazi u sklopu sportske dvorane, a tako i kapaciteti koji će se ostvariti u prostoru novoplanirane garaže Multimedijalnog centra, uz optimiziranje broja parkirnih mjesta na otvorenom od strane projektanta u predloženom rješenju, trebaju biti zadovoljavajući za sadašnje i buduće potrebe prometa u mirovanju.

3. pitanje:   U programu se traži da se „način ulaska na autobusno stajalište ispred “Konzuma” predloži na drugačiji način koji ne bi smanjivao postojeći slobodan prostor ispred    objekta“. Na koji se postojeći slobodan prostor misli? Način na koji važeći DPU-u rješava taj problem ostavlja jako puno slobodnog mjesta no ne predviđa nikakav parking, a trenutačno se tu zna parkirati i do 15 vozila. Da li je stvarno prihvatljivo da se ukinu sva parkirališna mjesta na tom mjestu?

Odgovor:      Misli se na prostor između „Konzuma“ i prometnice. Potreban broj parkirnih mjesta unutar cijele zone obuhvata autori će odrediti u skladu sa svojim idejnim rješenjem.

14. pitanje:   U natječajnom programu se dosta neodređeno govori o novim potrebama prometa, nedovoljnom kvalitetom režima prometa, preopterećenosti pojedinih prometnih zona itd. Koje su to potrebe? Koje su zone preopterećene? Postoje li uopće neke studije prometa ili bilo kakvi pokazatelji koje detaljnije govore o tim problemima? I što mi sa našim novim prijedlozima na ovako malom obuhvatu – gdje je prometna regulacija većinom već riješena važećim planom, možemo uopće promijeniti u generalnoj slici prometa naselja?

Odgovor:      Nije izrađena službena studija niti posjedujemo novije podatke.

15. pitanje:   Da li je moguće dobiti kvalitetan orto-foto koji prikazuje recentno stanje na terenu sa novom prometnicom uz južni dio obuhvata, sportskom dvoranom i novim parkom u  izgradnji?

Odgovor:      Najnoviji podaci kojima raspolažemo bili su priloženi uz natječajni zadatak.

4. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Sukladno odredbama čl. 8. o izmjenama i dopunama plana centra Matulja, za planiranu građevinu dopuštena vis. iznosi 12,0m. Od koje kote odnosno nivoa se računa dozvoljenih 12,0m, obzirom na kapacitet programa i raspoloživog prostora?

Odgovor:      Mjeri se od  konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu.

Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. odgovor.

2. pitanje:    Kako se zamišlja da isti gostinski prostor u isto doba koriste djeca, omladina i odrasli (i korisnici polivalentne  dvorane). Može li se to razdvojiti ? 
Odgovor:      Moguća rješenja i prostorna organizacija ovise o kreativnosti i načinu organizacije prostora od strane autora predloženog rješenja.

3. pitanje:    Kad se knjiga vraća na knjigomat što se sa njom događa…da li ide na pult za posuđivanje ili  na police?
Odgovor:      Odgovor na to pitanje dat će autori u sklopu predloženog rješenja te ga posebno prikazati i obraditi u  dijagramu tijeka građe, korisnika i osoblja u prostoru Knjižnice koji        su obavezni priložiti.

4. pitanje:    Kako je riješeno parkiranje za zaposlene u školi i vrtiću,ali i u općini?
Odgovor:      Parkiranje se ne rješava posebno za te građevine već u sklopu javnih parkirnih površina.

5. pitanje:    Da li je priloženo rješenje južno od parcele konačno? Da li se tu rubno smije intervenirati?
Odgovor:      Da, priloženo rješenje južno od parcele je konačno. Intervencije nisu moguće izvan zone obuhvata.

5. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Koliki je zahtIjevani kapacitet javne garaže, tj. koliko se parkirnih mjesta u nju mora smjestiti?
Odgovor:      Potreban broj parkirnih mjesta određen je odredbama važeće prostorno-planske dokumentacije.

2. pitanje:    Da li je predviđeno da dio garaže u najnižoj etaži (podrumu) funkcionira kao jedna cjelina sa garažom koja se nalazi ispod sportske dvorane, tj. da li može koristiti kolne i pješačke komunikacije garaže ispod dvorane?
Odgovor:      Pristup novoplaniranoj garaži moguće je planirati u jednom dijelu sa južne prometnice  a u jednom dijelu kolnim pristupom kroz garažu sportske dvorane.

6. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Može li se kao glavni i jedini ulaz u garažu koristiti postojeći ulaz u sportsku dvoranu ili je nužno da garaža ima svoj zasebni ulaz kako je to predviđeno DPU-om?
Odgovor:      Pristup novoplaniranoj garaži moguće je planirati u jednom dijelu sa južne prometnice  a u jednom dijelu kolnim pristupom kroz garažu sportske dvorane.

2. pitanje:     Koja događanja će se odvijati  u multimedijalnoj dvorani?
Odgovor:      Polivalentna dvorana mora udovoljiti održavanju različitih izvedbenih, scenskih, glazbenih i protokolarnih zbivanja sukladno autorskom rješenju projektanta.

3. pitanje:    U projektnom zadatku je predviđeno preseljenje autobusne postaje nasuprot postojeće postaje kod Konzuma. Da li to znači da bi se autobusne postaje trebale nalaziti jedna nasuprot druge? Nije jasno da li autobus u sadašnjem režimu korištenja ulazi na ugibalište kod Konzuma ili staje na cesti?
Ogovor:      Moguća rješenja prepuštamo da predlože autori prometnog rješenja. U postojećem režimu prometa autobusno stajalište je uvučeno u odnosu na postojeću prometnicu.

7. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Da li je u primjeru isplate nagrade moguće dio nagrade isplatiti pojedinačnom autoru, a dio tvrtci (uz konsenzus autora)?
Odgovor:      Isplate će biti izvršene sukladno izjavama koje su autori dužni priložiti uz idejno rješenje, a sve sukladno uvjetima natječaja.

2. pitanje:     Da li je predviđeno da će u biblioteci raditi 4 zaposlenika ukupno ili u jednom radnom terminu?
Odgovor:      Za rad u knjižnici predviđena su 4 zaposlenika u jednoj radnoj smjeni.

8. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Zanimalo bi nas ako je moguće dobiti statistiku glede intenziteta prometa (opterećenja vozila/sat u različitim periodima godine) za glavnu cestu koja prolazi kroz Trg Maršala Tita.

Odgovor:      Ne postoji novija statistika.

2. pitanje:     Postoji mogućnost da se predvidi alternativna glavna cesta kako bi se postojeća     kompletno pretvorila u pješačku zonu? (ako je opterećenje prometom veliko onda je teško pretvoriti cestu u pješačku zonu ukoliko ne postoji alternativa). Možemo    razmišljati o kompletnom ukidanju prometa (osim za dostavna vozila) unutar užeg centra – Trg Maršala Tita? Željeli bi razmotriti moguće alternative današnjem              prometnom toku.

Odgovor:      Predloženi zahvat nije moguć, nema alternativnog pravca. Zona obuhvata definirana je natječajnim zadatkom.

3. pitanje:     Natječajno rješenje mora obuhvatiti samo zonu označenu svijetlo plavom bojom ili možemo razmotriti isto širi kontekst? Odnosno možemo predložiti/razmotriti također uređenje dijelova koja se nalaze pored naznačene zone (kolodvor, parkovi, itd.)?
Odgovor:      Natječajno rješenje mora obuhvatiti zonu obuhvata koja je predmet natječaja.

4. pitanje:     Da li postoje već neki planovi/predviđanja spajanja Matulja sa širim kontekstom    (pješačke i biciklističke staze, novi prometni tokovi itd.)
Odgovor:      Za sada ne.

5. pitanje:     Možemo dobiti detaljne demografske prikaze i predviđanja (natalitet, mortalitet,   postotak starijih-mladih, muškaraca-žena, radno aktivnih itd.)
Odgovor:      Demografski i ostali statistički podaci dostupni su na web stranicama Državnog zavoda za statistiku. Procjene i predviđanja nisu rađeni od 2006. kada su izrađeni za potrebe Prostornog plana.

6. pitanje:     Možemo dobiti približnu statistiku kretanja radno sposobnog stanovništva, odnosno postotak ljudi koji živi i radi u Matuljima te onaj koji živi u Matuljima, a radi u bližim općinama/gradovima?
dgovor:      Statistički podaci o radnoj snazi dostupni su na web stranicama Državnog zavoda za statistiku. Procjene i predviđanja nisu rađeni od 2006. Kada su izrađeni za potrebe Prostornog plana.

7. pitanje:     Da li se uskoro predviđa/planira povećanje broja stanovnika unutar područja Općine (demografski rast) ili se natječajem želi ponuditi kvalitetna solucija centra Matulja za trenutni broj stanovnika?
Odgovor:      Odgovor  je povezan sa odgovorom na 6. pitanje, ne postoje predviđanja i procjene.

8. pitanje:     Kolika je turistička posjećenost Matulja (broj noćenja – smještaja)? Postoji neka suradnja sa Opatijom i bližim općinama glede turističkih sadržaja? Postoje organizirani prijevozi (vlakići i sl.) koji međusobno spajaju razne Općine i njihova središta?
Odgovor:      Prema podacima Turističke zajednice Općine Matulji broj dolazaka gostiju u 2014. godini bio je 8830, dok je broj noćenja 45118. Trenutno na području Općine Matulji djeluje 110 privatnih iznajmljivača. Postoji suradnja sa Opatijom i okolnim općinama. Za detaljnije podatke upućujemo na stranicewww.tzmatulji.hr. Organizirani prijevozi navedenog tipa ne postoje.

9. pitanje:     Koliko hotela ili ugostiteljsko-turističkih (pretežno smještajnih) objekta se nalaze na području Općine? Ako ih ima, možemo dobiti kartografski prikaz sa njihovim približnim      pozicijama?
Odgovor:      Na području Općine Matulji nema hotela, radi se o privatnom smještaju manjeg kapaciteta.

10. pitanje:   Postoji neka strategija budućeg brendiranja Matulja u turističke svrhe?
Odgovor:      Sa susjednim jedinicama lokalne samouprave Matulji su pristupili zajedničkom brendiranju pod nazivom „Opatija riviera“ . Detaljnije na www.opatija-riviera.info

11 pitanje: Koja je glavna, odnosno primarna gospodarska aktivnost na području Općine? Postoji neka statistika vezana za gospodarstvo na području Općine?
Odgovor:      Primarne gospodarske djelatnosti na području Općine Matulji je trgovina, te proizvodnja i zdravstvene usluge. Statistički podaci o djelatnostima dostupni su na stranicama Državnog zavoda za statistiku.

12. pitanje:   Naš se tim sastoji od četiri člana: dvije arhitektice iz Mexica, jedna iz Švicarske i ja kao Hrvatski ovlašteni arhitekt. Imam vlastitu firmu koja ima registriranu djelatnost     projektiranja i redovno sam upisan u Imeniku HKA. Pitanje glasi: da li možemo         konkurirati kao tim koji se sastoji od četiri člana (fizičke osobe) koje djeluju neovisno od moje firme? Da li možemo tom timu dati neformalno ime koje ćemo zajednički koristiti         radi jednostavnije prepoznatljivosti? Moramo poštivati neki termin za upis na natječaj ili   formalnog upisa nema?
Odgovor:      Pravo sudjelovanja sukladno članku 15. Pravilnika imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada mag.ing.arch. ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore   arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. U slučaju da pristigne ponuda/rad iz zemalja EU Raspisivač i Investitor    će u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN- Odgovor:      Pravo sudjelovanja sukladno članku 15. Pravilnika imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada mag.ing.arch. ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore   arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. U slučaju da pristigne ponuda/rad iz zemalja EU Raspisivač i Investitor    će u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN-i.

9. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     U priloženoj projektnoj dokumentaciji je navedena maksimalna visina zgrade multimedijalnog centra koja iznosi 12 m. Od koje apsolutne kote se računa maksimalna visina objekta?
Odgovor:      Računa se od  konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu.
Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. odgovor.

10. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     U natječajnom zadatku- programu na str. 15. Tablica „Sveukupna rekapitulacija“   navedena je tlocrtna površina čestice 1397,0 m2, Kis= 4,0, , finalna bruto izgrađena površina 6.558 m2.
U Izmjenama i dopunama DPU centra Matulja, čl. 8 tablica „Planirane građevine“ za D6/G-1, navodi se Kis =4,7 ,  bruto izgrađenu površinu 6.588 m2. Navedene su dvije različite vrijednosti Kis-a , te jednaka finalna bruto površina 6.558 m2 koja u oba slučaja     nije ispravna ( u prvom slučaju je 1397 x 4,0=5.588 m2, a u drugom je 1397 x 4,7 = 6.566 m2). Koji je relevantan podatak za predmetnu lokaciju?
Odgovor: U tekstualnom dijelu službeno objavljenih Izmjena  i dopuna DPU čl.8. koji su korišteni u tablici  definirano je da je kis  4,0 i to je podatak i izvor čijih se odredbi natjecatelji u tom dijelu moraju pridržavati. Podatak da je Kis=4,7, koji je unutar dostavljenog materijala u prilogu natječajnog zadatka, je netočan te će on biti ispravljen kao i netočno izračunata bruto izgrađena površina. Točan iznos bruto izgrađene površine je 1397 x 4,0=5.588 m2. Ovim putem ispričavamo se natjecateljima radi zabune koja je eventualno nastala.

2. pitanje: U Izmjenama i dopunama DPU centra Matulja, Čl. 8 tablica „Planirane građevine“ za D6/G-1, dopuštena visina izgradnje je 12,0 m. Sukladno Čl.6. Izmjena i dopuna DPU centra Matulja, visina građevine se mjeri od konačno zadanog i uređenog terena uz pročelje građevine na najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata,    tj. vrha nadozida potkrovlja do 1.2 m.

Budući da je teren uz pročelje definiran prometnicom u padu od kote 176.14 do 173.11 mnm. S obzirom na koju kotu računamo visinu građevine 12 m.

Ako računamo kao najnižu kotu 173.11 gornja kota vijenca iznosi 185.11 m, kota    nogostupa u Šetalištu D. Gervaisa cca 184,30 m, za visinu prizemne etaže preostaje            skromnih 0,8 m u što je nemoguće smjestiti etažu prizemlja. Za usporedbu, ulazni      paviljon sportske dvorane je prema katastarsko topografskoj karti na visini 189,95 mnm (visina prizemlja od cca 5,65 m).

Molimo pojašnjenje vezano za maksimalnu visinu prizemlja/ tj. max. apsolutnu kotu prizemne etaže.
Odgovor:      Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. odgovor.

3. pitanje:     U Izmjenama i dopunama DPU centra Matulja, Čl. 13, st. 4. Za multimedijalni centar s javnom garažom uvjetuje se izvedba ravnog prohodnog krova u nivou šetališta D.Gervaisa. Dozvoljena je izgradnja elemenata vertikalnih komunikacija-ulaznih paviljona sa stubištem, dizala i paviljona-vidikovca s manjim ugostiteljskim sadržajem.  Kolika je maksimalna tlocrtna izgrađenost prizemne etaže i maksimalna bruto površina izgradnje? Koja relevantna kota šetališta D. Gervaisa?

Odgovor:      Projektnim zadatkom navedeno je u točki da ovaj dio odredbi  iz čl.13. stavak 4. i čl.14. nije obvezujući, odnosno da treba biti predložen na način da omogući izmjenu prostorno- planske dokumentacije.

Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. odgovor.
4. pitanje:     Prema katastarsko topografskoj podlozi sadašnja kota podruma (P) je na cca 170 mnm. Da li je dozvoljeno povećanje dubine ukopavanja?
Odgovor:      Dodatno ukopavanje objekta nije dozvoljeno

5. pitanje:     Prema Izmjeni i dopuni DPU centra Matulja kartografski prikaz 2.1 Prometna infrastrukturna mreža predviđa se novi ulaz u garažu. Da li ulaz mora biti pozicioniran prema kartografskom prikazu ili se pozicija ulaza može izmaknuti prema arhitektonskom rješenju? Može li se koristiti postojeći ulaz?
Odgovor:      Pristup novoplaniranoj garaži moguće je planirati u jednom dijelu sa južne prometnice  a u jednom dijelu kolnim pristupom kroz garažu sportske dvorane. Potrebno je pridržavati se odredbi iz planske dokumentacije. Izgrađeni objekti i pristupna prometnica školskoj sportskoj Odgovor:nbsp;dvorani koncipirani su na način da se predviđaju dva kolna ulaza, jedan kroz garažu sportske dvorane, drugi sa pristupne prometnice UC-2.

6. pitanje:     U natječajnom zadatku- programu na str.15 u Tablica „Izračun prostora polivalentne dvorane“ navedena je kvadratura polivalentne dvorane 450 m2 te broj mjesta 200 i dubina pozornice 8 m. U programu je dan vrlo šturi opis dvorane, da li se zadana kvadratura odnosi na tlocrtnu veličinu dvorane u jednom nivou? Kolika je zahtIjevana visina dvorane? Da li je se za scenu zahtjeva propadalište?

Odgovor:      Za scenu se ne zahtijeva propadalište. Površina dvorane odnosi se na dvoranu u jednom   nivou.  Svi prostorni, funkcionalni i oblikovni elementi ovisit će o autorskom rješenju  projektanta.

11. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Prostor za privremeni spremnik plina je po pravilima potrebno osigurati na terenu (ne u zgradi, ne na krovu), te je potrebno da ga se udalji 1m od ceste i barem 1m od zgrade. On sam ima promjer 2m. Kako je moguće i gdje ga smjestiti s obzirom da moramo poštovati građevinski pravac koji se nalazi 2m od međe?

Odgovor:      U privitku kao dopuna dostavlja se situacija sa ucrtanim plinskim instalacijama, dostavljena od nadležnog društva „Energo“ d.o.o. Rijeka. Postoji mogućnost priključka na fiksnu plinsku mrežu. Smještaj privremenog spremnika više nije uvjet kojeg se natjecatelji moraju pridržavati.

2. pitanje:     S obzirom na propisanu visinu zgrade od 12 m, da li to znači da etaža prizemlja ne ulazi u    tu visinu, nego samo 3 suterena (jer 4 etaže nikako ne mogu ući u tu visinu), i da li je u tom slučaju prizemlje potrebno uvući od građ. pravca i koliko, kako ne bi ulazilo u kotu od 12 m? (u slučaju da prizemlje ulazi u visinu od 12m, onda nemamo PO+3sut+Pr kako je navedeno u zahtjevima natječaja, nego 2Po+3Sut).
Odgovor:      Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. odgovor.

3. pitanje:     Da li je kota prizemlja jednaka tj. do 1,5m viša od kote šetnice na sjeveru parcele? I da li u površinu prizemlja ulaze samo ‘paviljoni, ulazi, kućice liftova’ i sl., odnosno kolika je ukupna dozvoljena površina zatvorenih prostora prizemlja?

Odgovor:      Svi prostorni parametri moraju biti u skladu s dijelovima prostorno-planske dokumentacije koji su navedeni kao obavezni, te u sklopu mogućnosti koje ostavljaju odredbe navedene kao predmet budućih izmjena prostorno-planske dokumentacije u      skladu sa odabranim autorskim rješenjem.

Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. odgovor.

12. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Obraćamo Vam se povodom učešća na konkursu za uređenje središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra u Matuljima, u dijelu koji se odnosi na pravo učešća kao strani državljanin. Kao ovlašteni arhitekti iz Republike Srbije, zatražili bi privremeni upis u Hrvatsku komoru. Obzirom da nemamo iskustvo u ovoj vrsti procedure, molimo Vas za bližu informaciju o tome na koji način i kome se treba obratiti i zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru?

Odgovor:      Trebate se obratiti Hrvatskoj komora arhitekata, Ul.  grada Vukovara 271/2, 10 000  Zagreb.

13. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Trebaju li se novi sadržaji povezati toplom vezom sa sportskom dvoranom?
Odgovor:      Natječajnim programom nije predviđeno povezivanje toplom vezom sa sportskom dvoranom.

2. pitanje:     Da li je potreban teretni lift?

Odgovor:      To će ovisiti o autorskom rješenju projektanta.

3. pitanje:     U Izmjenama i dopunama DPU-a definirana je visina zgrade od 12 metara. Treba li se te dimenzije strogo pridržavati te od koje kote se ona mjeri?
Odgovor:      Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. odgovor.

14. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Da li je u obvezi planiranje ravnog prohodnog krova u razini Šetališta D. Gervaisa ili je dozvoljeno planiranje prizemne etaže umjesto toga, te da li je obvezna zadana visina zgrade od 12 m?

 

                          Budući da u Odredbama za provođenje DPU Centra Matulji (izmjene i dopune), kao i u natječajnom Programu, postoje proturječni podaci o zahtijevanim urbanističkim uvjetima za zgradu Multimedijalnog centra:

 

                    a) dozvoljena katnost je P+3S+Po, što podrazumijeva da je dozvoljena izgradnja prizemljakoja nije ukopana u teren ni sa jedne strane – dakle pristup prizemlju bio bi direktno sa Šetališta D. Gervaisa – što je u suprotnosti sa odredbom iz članka 13. Izmjena i dopuna                               UPU gdje se zahtjeva ravni prohodni krov zgrade u razini šetališta D. Gervaisa (osim manjeg izgrađenog dijela za ulaz u zgradu i kafić);

                    b) dozvoljena katnost P+3S+Po podrazumijeva četiri nadzemne etaže, što se, obzirom na namjenu prostora u zgradi, ne može ostvariti u dozvoljenih 12 m visine zgrade (za usporedbu Odredbama za provođenje DPU Centra Matulji – izmjene i dopune za                                     susjednu zgradu je dozvoljeno P+3S+Po i 16 m visine zgrade);

                    c)   dozvoljena bruto građevinska površina objekta prema UPU je 6588 m2 (dakle punih 5 etaža, Kis=4,7), a okvirna bruto građevinska površina prema Programu je 5420 m2 (približno 4 i pol etaže ako bi se koristila cijela markica), a dozvoljeni Kis=4,0 (=5588 m2)                 –  u oba slučaja pretpostavlja se dozvoljena prizemna etaža.

Odgovor:      Pogledaj odgovor pod 2.GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 4. Odgovor, te odgovor pod 10. GRUPA PITANJA NATJECATELJA – 1.odgovor

 

2. pitanje:     Da li se mora poštovati zadani ulaz u garažu prema DPU, ili se može koristiti postojeći ulaz kroz susjednu građevinu, obzirom na izvedeno stanje građevinske jame koja se sada koristi kao parkiralište sa pristupom kroz istu? Na karti 2.1. Prometna infrastrukturna mreža Izmjena i dopuna DPU centra Matulji  uvjetovan je ulaz u podzemnu garažu objekta MM centra na jugozapadnom uglu parcele.
Odgovor:      Pristup novoplaniranoj garaži moguće je planirati u jednom dijelu sa južne prometnice  a u jednom dijelu kolnim pristupom kroz garažu sportske dvorane.

3. pitanje:     Da li se može, suprotno DPU, ulica M. Frlana koja prolazi iza apside crkve planirati kao pješačka ulica sa mogućnošću samo interventnog i servisnog kolnog prometa?

Odgovor:      U tom dijelu potrebno se pridržavati prometne regulacije dane važećim Izmjenama i dopunama detaljnog plana centra Matulja (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/2009).

4. pitanje:     Ulica Viktora C. Emina koja se spaja na početak Kastavske ulice prema DPU planirana je kao jednosmjerna ulica sa kolnikom širine 4,5 m. U kojem smjeru je planirano odvijanje jednosmjernog prometa?

 Odgovor:      Iz kartografskog prikaza br 4.uvjeti gradnje  DPU centra Matulja gdje su jedino i vidljivi smjerovi odvijanja prometa vidljivo je da se ulicom V. Cara Emina promet odvija od željezničke stanice prema centru Matulja u smjeru Kastavske ceste.

5. pitanje:Na priloženom geodetsko-situacijskom nacrtu i katastarsko-topografskom planu nedostaje slijedeće:

                    a) izvedeno stubište uz građevnu jamu nije do kraja ucrtano – nedostaje donji dio (dva donja kraka s međupodestima), te zid građevne jame nije dobro ucrtan (ili linija stubišta) – stubište ima manju konzolu prema građevnoj jami,

                    b) zaobljeni potporni zid i uz njega staza sa stepenicama neposredno uz sjeveroistočni ugao zgrade Općine Matulji.
Da li možemo dobiti geodetsko-situacijski nacrt s dopunjenim podacima?

Odgovor:      U prilogu dostavljamo geodetski snimak izvedenog stanja za dječje igralište (I. i II. faza) u dwg formatu koji je izrađen za potrebe tehničkog pregleda građevine sa traženim podacima.

15. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Nije nam moguce zip-file sa webstranice da skinemo:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+012-0060312

Projekt broj je 2014/S 012-0060312. Imali druga mogućnost da dobijemo file?

Odgovor:     Na linku koji navodite moguće je podignuti podloge ali zbog veličine datoteka potrebno je neko duže vrijeme. Međutim, ako Vam to ne uspijeva podloge je moguće podignuti na web adresi www.d-a-r.hr  i www.matulji.hr

16. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje:     Obraćam Vam se povodom raspisanog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra u Matuljima. Mi smo međunarodni tim sastavljen od mladih arhitekata iz Bosne i  Hercegovine, Mađarske i Poljske i bilo bi nam zadovoljstvo učestvovati u ovom natječaju i našim idejama doprinijeti oblikovanju javnog prostora i središta Vaše Općine.

Međutim, u članku III stav 2. Poziva na natječaj stoji da autorski tim mora uključivati najmanje 1 ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata, odnosno, da u slučaju da pristigne ponuda/rad iz zemalja EU-a              Raspisivač i Investitor će u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN-a. Obzirom da niko u našem timu   nije upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske, ali rad formalno dolazi iz zemalja EU      (Mađarska i Poljska), zanima me, kao zainteresiranog ponuđača, koji su to dokumenti (dokazi) neophodni za prilaganje uz grafički dio, kako bismo bili kvalificirani za   sudjelovanje na natječaju?

Odgovor:      Trebate se obratiti Hrvatskoj komora arhitekata, Ul. grada Vukovara 271/2, 10 000 Zagreb i zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru.

17. GRUPA PITANJA NATJECATELJA

1. pitanje: Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request    you to provide us the following details before we buy the document: List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase
6) Any Extension of Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview. Also we would like to be informed of future tenders from your

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.