Natječaj

Tržnica i polivalentni centar u Koprivnici

Autor/izvor: DAZ/UHA 16/05/2024

Grad Koprivnica raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata provodi javni, opći, u dva stupnja, anonimni, drugog stupnja složenosti za realizaciju i anketni urbanističko – arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja: Tržnica i polivalentni centar u Koprivnici.

CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: 11/24 JNMV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 155-24/KC-UA/NJN

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
otvoreni, javni, opći, u dva stupnja, za realizaciju i anketni, drugog stupnja složenosti urbanističko – arhitektonski  NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja TRŽNICA I POLIVALENTNI CENTAR U KOPRIVNICI

RASPISIVAČ I INVESTITOR:
Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, OIB: 62112914641, Internetska adresa: http:// www.koprivnica.hr ; telefon: 048 279 531; email: marija.potrosko@koprivnica.hr ; kojeg zastupa gradonačelnik Grada Koprivnice  Mišel Jakšić, dipl.oec.

PROVODITELJ:
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb OIB: 01152649489, Internetska adresa: https://www.uha.hr/, koje zastupa predsjednica Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh., telefon: (+385) 01/4816 151, e-mail adresa: tajnistvo@uha.hr

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:
Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, maja.kireta77@gmail.com, Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Predmet Natječaja je idejno rješenje Tržnice i Polivalentnog centra u Koprivnici s cjelinama: tržnica, knjižničarska djelatnost, organizacije civilnog društva i ekološko parkiralište s intermodalnim terminalom te okoliš.

Planirani zahvat obuhvaća katastarske čestice ili dijelove katastarskih čestica k.o. Koprivnica: 1320/1, 1320/2, 1321/3, 1321/5, 1321/6, 1321/7, 1321/8, 1321/9, 1323/1, 1323/2, 1324, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1326, 1327, 1331/2, 1333/2, 1334/2, 1348/1, 1349/1, 1349/3, 1349/4, 1349/5, 1350/2, 1350/4, 1350/6, 13736, 3092/1.

Cilj natječaja je odabir najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja Tržnice i Polivalentnog centra u Koprivnici između više različitih prijedloga.

Namjera Grada Koprivnice je izgradnja Tržnice i polivalentnog centra u Koprivnici u unutrašnjosti bloka u gradskoj jezgri istočno od zgrade gradske uprave, gdje se danas nalaze tržnica i parkiralište. Cilj ove investicije je pružanje što bolje kvalitete javnog života grada te što veća pristupačnost javnih usluga građanima. Grad Koprivnica raspisuje ovaj urbanističko – arhitektonski natječaj u dijelu za realizaciju za izgradnju Tržnice i polivalentnog centra koje čine funkcionalne cjeline: nova gradska tržnica, polivalentni centar u kojem se nalaze dodatni prostori knjižnice te prostori za rad organizacija civilnog društva, parkiralište, intermodalni terminal, okoliš. U anketnom dijelu natječaja u istočnom dijelu bloka u vlasništvu Grada, autori idejnog rješenja propituju mogućnost gradnje prema vlastitom prijedlogu, u sjevernom dijelu bloka u privatnom vlasništvu stanara stambenih zgrada, autori predlažu način uređenja partera, a u zapadnom dijelu bloka u vlasništvu Grada, autori planiraju zgradu gradskog arhiva.

Obuhvat zahvata iznosi u dijelu za realizaciju 10607m2, a u anketnom dijelu 5751m2.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:
Sposobnost/stručnost sudionika natječaja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada (Sudionik natječaja 1) ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arh.

Pravo sudjelovanja u svojstvu sudionika natječaja imaju sve ostale fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. U natječaju mogu sudjelovati i suradnici koji se ne smatra/ju autorom/koautorima natječajnog rada.

Svaki od sudionika natječaja, pojedinac ili zajednica sudionika natječaja, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim natječajnim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na Natječaju kao sudionici natječaja ne mogu sudjelovati: predstavnici Raspisivača koji obavljaju upravljačke poslove, zaposlenici i upravljačko tijelo Provoditelja1, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik Natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost sudionika natječaja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

Postojanje sukoba interesa između Naručitelja i gospodarskih subjekata i s njima povezanih osoba utvrđuje se prema člancima 75. do 83. ZJN-a i jednako se primjenjuje i na sudionike natječaja i na ponuditelje.

U smislu Zakona o javnoj nabavi Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • GKP „KOMUNALAC“ KOPRIVNICA, Ul. Mosna 15, 48000, Koprivnica
 • MK projekt d.o.o., Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin
 • Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva ul. 38, 10000, Zagreb
 • Arhitektura Martinis d.o.o., IV. Cvjetno naselje 26, 10000 Zagreb

NATJEČAJNI ELABORAT:
Kompletnu natječajnu dokumentaciju Raspisivač će staviti na raspolaganje svim zainteresiranim sudionicima natječaja, u digitalnom obliku, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN) – eojn.hr, uz objavu na mrežnim stranicama Provoditelja – www.uha.hr

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: http://bit.ly/4cMdUPI

ROKOVI:
Početak natječaja15. 5. 2024.

Obilazak lokacije: Za natjecatelje će biti organiziran vođeni obilazak lokacije u subotu, 25. 5. 2024. godine u 10:00h, polazak s glavnog ulaza u Tržnicu.

Postavljanje pitanja natjecatelja i odgovori: Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi najkasnije do uključivo 29. 5. 2024. Odgovori na pitanja daju se na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija najkasnije do uključivo 6. 6. 2024.

Rok predaje natječajnih radova u prvom stupnju:  Rok predaje natječajnih radova u prvom stupnju je 2. 7. 2024. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave u pisarnici Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica.

Sudionici projektnog natječaja obavezno dostavljaju obrazac projekta kroz EOJN RH dok se natječajni radovi dostavljaju fizički izvan sustava EOJN RH.

Rok za donošenje odluke ocjenjivačkog suda u prvom stupnjuOčekivani rok završetka rada Ocjenjivačkog suda je 10. 7. 2024. godine.

Rezultati prvog stupnja natječaja: Obavijest o rezultatima 1. stupnja natječaja će biti dostavljena svim natjecateljima posredovanjem javnog bilježnika elektronskim putem prema podacima iz omotnice B. „ADRESA ZA OBAVIJESTI“, najkasnije dva (2) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda te će sedam odabranih autora biti pozvani za sudjelovanje u drugom stupnju natječaja.

Početak drugog stupnja natječaja: Očekivani početak drugog stupnja natječaja je 15. 7. 2024. godine

Rok predaje natječaja u drugom stupnjuRok predaje natječajnih radova u drugom stupnju je 1. 10. 2024. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave u pisarnici Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica.

Rok za donošenje odluke ocjenjivačkog suda u drugom stupnju: Očekivani rok završetka rada Ocjenjivačkog suda je 16. 10. 2024. godine.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA I STRUČNI SAVJETNIK:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) člana:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

1.Tadej Glažar, dipl.ing.arh., predsjednik OS,

Članovi ocjenjivačkog suda
2. Marin Mikelić, ovlašteni arhitekt, zamjenik predsjednika OS
3. Iva Martinis, ovlaštena arhitektica
4. Karlo Galinec, dipl.oec., ravnatelj Knjižnice i čitaonice Fran Galović
5. Nataša Tetec, dipl.ing., predsjednica uprave Komunalca d.o.o.

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda
1. Blanka Levačić, ovlaštena arhitektica

Tehnička komisija
1. Andrea Stanić, dipl.ing.arh.
2. Maja Kireta, ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja
1. Dina Horvat, ovlaštena arhitektica

Stručni savjetnik
1. Milan Pezelj, dipl.ing.arh., pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru

NAGRADE:
Nagradni fond čine nagrade za prvih pet autora i obeštećenja za sedam autora pozvanih u drugi krug natjecanja. Nagradni fond se sastoji od:

I. nagrada: Neto EUR: 19.600,00/ *Bruto EUR: 26.400,00
II. nagrada: Neto EUR: 12.250,00/ *Bruto EUR: 16.500,00
III. nagrada: Neto EUR: 7.350,00/ *Bruto EUR: 9.900,00
IV. nagrada: Neto EUR: 5.880,00 / *Bruto EUR: 7.920,00
V. nagrada: Neto EUR: 3.920,00 / *Bruto EUR: 5.280,00
Obeštećenja: Neto EUR: 21.000,00 / *Bruto EUR: 28.300,00

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Natječajnim zadatkom i Uvjetima Natječaja, odnosno:

 • predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja
 • koji ne sadržavaju priloge navedene u Uvjetima Natječaja
 • čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja
 • koji nisu u skladu Natječajnim zadatkom i ostalim Uvjetima Natječaja
 • za koje nije dostavljeni obrazac projekta kroz EOJN RH

Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

 • jasnoća ideje cjelovitog rješenja
 • originalnost, suvremenost i prepoznatljivost rješenja
 • estetska i oblikovna kvaliteta rješenja
 • funkcionalnost rješenja
 • racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja
 • zadovoljenje zadanog financijskog okvira

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:
Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentacija Raspisivač će provesti postupke javne nabave radova i robe ukupne procijenjene vrijednosti investicije 7.033.100,00 EUR bez PDV-a..

Cijena usluge projektno-tehničke dokumentacije formira se sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata, odnosno potrebnom broju norma-sati i primjenjivoj prosječnoj tržišnoj cijeni norma-sata koju utvrđuje Hrvatska komora arhitekta istraživanjem tržišta.

Cijena izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 350.000,00 EUR bez PDV-a. Projektno-tehnička dokumentacija sadržava idejni, glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima koji se izrađuju sukladno važećim hrvatskim propisima, a uključuje različite projekte, elaborate i podloge pojedinih struka sukladno uvjetima natječaja.

Procijenjena vrijednost javne nabave sukladno članku 327. ZJN-a sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima, izrade projektno-tehničke dokumentacije te iznosi ukupno 435.000,00 EUR bez PDV-a.

OSTALI NAVODI:
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 327.-331. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016, 114/2022 – dalje u tekstu: ZJN) te ostalim odredbama ZJN-a koje se primjenjuju na Natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata (dalje: Pravilnik) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja dužni pridržavati, ako one nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

U smislu članka 133. ZJN-a provedeni Natječaj bit će uvjet za pokretanje pregovaračkog postupka bez prethodne objave za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga.

OCJENJIVAČKI SUD

 

Ostalo

GUP

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba

27/06/2024
DAZ/GZ

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOGA URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZAGREBA u vremenu od 28. lipnja do 12. srpnja 2024. godine.

Skupština

Poziv na 41. redovitu sjednicu Skupštine Društva arhitekata Zagreba

20/06/2024
DAZ
Poštovane kolegice i kolege, pozivam vas na 41. redovitu sjednicu Skupštine Društva arhitekata Zagreba (DAZ) koju po odluci Upravnog odbora sazivam u četvrtak, 4. srpnja 2024. godine, s početkom u 18 sati u prostorijama DAZ-a.

Natječaj

Javna plastika na pet rotora u Varaždinu

20/06/2024
DAZ/DAV

GRAD VARAŽDIN raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDINA provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, prvog stupnja složenosti za realizaciju LIKOVNI I URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO – KRAJOBRAZNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja JAVNA PLASTIKA NA PET ROTORA U VARAŽDINU.

Obavijest članovima

Ljetna škola arhitekture u Grožnjanu

20/06/2024
DAZ/GSSA

Međunarodna ljetna škola arhitekture u Grožnjanu održat će se ove godine od 29. srpnja do 6. kolovoza 2024.

Natječaj

Dječji vrtić Sloboština

20/06/2024
DAZ
GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog  rješenja za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA SLOBOŠTINA U ZAGREBU.

In memoriam

Nives Sorić (1948.-2024.)

13/06/2024
DAZ
S velikom tugom u srcu javljamo kolegama, suradnicima i prijateljima da nas je dana 6. lipnja 2024. napustila uvažena kolegica Nives Sorić.

GIO 2023

Dodijeljene UHA-ine godišnje nagrade

12/06/2024
DAZ/UHA
U srijedu, 5. lipnja 2024., u prostorima robne kuće Nama u Zagrebu (Ilica 6) otvorena je Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2023. godini, a na otvorenju su dodijeljene godišnje nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata.

Natječaj

Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije

12/06/2024
DAZ/ZDA
Raspisan je PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU MEMORIJALNOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.