Kalendar

Natječaj za bazen Dubrava

09.09.2019 - 11.11.2019
Natječaj

Podsjetnik: Rok predaje natječajnih radova je 11.11.2019. do 16 sati.
09.10.2019. objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja.
Grad Zagreb raspisuje, a Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) organizira i provodi Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja bazen Dubrava.
 
09.10.2019. objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja koji se nalaze na poveznici. Natjecatelji trebaju popuniti i tablicu koja se nalazi na poveznici.
 
09.09.2019. Temeljem objavljene Objave - Obavijesti o projektnom natječaju / javnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave www.nn.hr DAZ objavljuje natječaj:
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 979-2019-EVV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 84-19/ZG-IAU/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR
natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog 
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR
natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik
 
PREDMET NATJEČAJA
je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Bazena Dubrava.
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za novi BAZEN DUBRAVA koji će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju između u Dubravi u Zagrebu.
Posebni ciljevi su slijedeći:  optimalno iskorištenje lokacije; uspostava kvalitetnog odnosa gradnje koja se zadržava i nove gradnje; oblikovanje i gradnja bazena u skladu s propozicijama i programom; kvalitetno prometno povezivanje sa gradskim prometnim sustavom, zadovoljenje parkirališnih potreba, te priključenje građevine na sustav komunalne infrastrukture prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih službi; u svrhu racionalne upotrebe i uštede energije moguće je predvidjeti alternativne izvore energije, pri čemu se prednost daje obnovljivim izvorima koji nemaju negativan utjecaj na okolinu.
Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama GUP-a grada Zagreba, ovim Programom su, na temelju analize prostora, utvrđene osnovne programske smjernice za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja za gradnju novog Bazena DUBRAVA u Zagrebu.
Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije i gradnju na predmetnoj parceli.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.
 
PRAVO SUDJELOVANJA
u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.
              
Natječajni elaborat
Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.dropbox.com/sh/2bkmlvh1v2rl36k/AABnAcX5GVlWYNHtIfgQK8LMa?dl=0
 
Izrađivač natječajnog programa:
Dubravka-Petra Lubin, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Ulica Republike Austrije 18, 
Dubravka-Petra.Lubin@zagreb.hr, Tel.:01 610 - 1872
 
ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 11.09.2019. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 02.10.2019. godine 
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr.
Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr do 09.10.2019. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 11.11.2019. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave. 
 
OCJENJIVAČKI SUD
Članovi OS-a: 
1. Gordana Muller Mikić, dipl.ing.arh.
2. Dubravka-Petra Lubin, dipl.ing.arh.
3. izv.prof. Saša Begović, dipl.ing.arh.
4. izv.prof. Branimir Rajčić, dipl.ing.arh.
5. Zoran Boševski, dipl.ing.arh.
 
Zamjenik:
Aneta Mudronja Pletenac, dipl.ing.arh.
 
Stručni savjetnici: 
1. Štefica Mihalic, dipl.ing.građ.
2. prof.dr.sc. Goran Leko
 
Tehnička komisija: 
1. Tena Žic, dipl.ing.arh. 
2. Ervin Mihelj, dipl.ing.arh. 
 
Tajnica natječaja: 
doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh.
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 320.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
Nagrada                      Broj nagrada      Neto iznos                 *Bruto iznos
1. nagrada                            1                98.000,00 kn              137.236,83 kn
2. nagrada                            1                61.250,00 kn              85.773,01 kn
3. nagrada                            1                36.750,00 kn              51.463,81 kn
4. nagrada                            1                29.400,00 kn              41.171,05 kn
5. nagrada                            1                19.600,00 kn              27.447,40 kn
 
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
 
Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno arhitektonsko-urbanističko rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevine vodeći računa o okolnoj izgradnji, kao i ekonomičnosti u pogledu održavanja u uporabi.
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
- zadovoljenje prostornog programa;
- kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja;
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Općim uvjetima natječaja.
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, prije utvrđivanja kriterija ocjenjivanja, odnosno prije objave natječaja, članovi ocjenjivačkog suda će izvršiti provjeru ciljeva razvoja područja natječajnog obuhvata; prostornog programa i funkcionalnih zahtjeva; kvalitativnih zahtjeva, oblikovnih i prostornih kvaliteta; investicijskih i kasnijih troškova, investicijski okvir; ekonomičnosti (na temelju orijentacijskih, poznatih i planiranih podataka, npr. odnosa bruto i neto površina); ekoloških zahtjeva i neškodljivosti po okolinu; etapa gradnje; mogućnosti dogradnje objekta; načina postupanja s nasljeđem i brige o spomenicima kulture te energetske učinkovitosti i uštede energije.
 
Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Općim uvjetima natječaja.
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
 
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 3.525.250,68  kuna bez PDV-a i , te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: 
- nagradni fond u iznosu od 245.000,00 kuna neto, odnosno 343.092,10 kuna bruto bez PDVa, 
- naknada radnim tijelima u iznosu od 56.000,00 kuna, odnosno 84.804,58 kuna bruto bez PDVa,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3.097.354,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima. Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 42.918.204,00 kuna (bez PDV-a), (od čega vrijednost dobave i ugradnje opreme iznosi 2.954.640,00 kn bez PDV-a), cca. 7.964,17 kn/m2.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.