Natječaj

Natječaj za GARAŽE NA 9 LOKACIJA U SPLITU

Autor/izvor: DAZ/DAS 05/02/2019

DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi Javni, otvoreni, opći, anketni, u jednom stupnju, prvog stupnja složenosti, anonimni, N A T J E Č A J za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja GARAŽA NA 9 LOKACIJA U SPLITU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: MN-1/19
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata 70-19/ST-AU/NJN
RASPISIVAČ I INVESTITOR
natječaja je SPLIT PARKING d.o.o., Ruđera Boškovića 28, 21 000 Split, OIB: 90551978160, tel: +(385) 21 470 110, www.splitparking.hr, e-mail: info@splitparking.hr, odgovorna osoba: Marko Bartulić, direktor Split parkinga
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednik, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., tel. +(385) 99 6555 278, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ, Josipa Ružić. dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A3650, tel: 021 210 252, e-mail: arhitektura.ruzic@gmail.com
VRSTA NATJEČAJA: Javni, otvoreni, opći, anketni, u jednom stupnju, prvog stupnja složenosti, anonimni za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja garaža na 9 lokacija u Splitu.
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA je izrada idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja garaža na 9 lokacija u Splitu.

 

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Cilj natječaja je pronalaženje najboljih arhitektonsko-urbanističkih rješenja između više različitih prijedloga garaža na 9 lokacija u Splitu. Natječaj se raspisuje kao anketni radi utvrđivanja prostornih i oblikovnih osobitosti zgrada garaža te istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je predmetom natječajnog zadatka. Program obuhvaća izgradnju novih ili nadogradnju postojećih garaža/javnih parkirališta na 9 različitih lokacija. Provođenje natječaja konačni je početak rješavanja problema parkiranja u gradu te uspostava visokokvalitetnog sustava rješavanja prometa u mirovanju kojima će upravljati komunalno poduzeće SPLIT PARKING d.o.o. Naime, problem parkiranja u Splitu je jedan od gorućih komunalnih problema nastao dugogodišnjim zapostavljanjem prometa u mirovanju.

Na predmetnim lokacijama nije propisana obveza provedbe urbanističko - arhitektonskog natječaja, već je provedba natječaja isključivo želja investitora s ciljem da se dobije najbolje cjelovito rješenje za sve lokacije.

Tvrtka Split parking d.o.o. kao investitor i budući upravitelj novih garaža želi da nove garaže budu jedinstvene, kreativno oblikovane, prepoznatljive, ekološki prihvatljive, inovativne te, naravno, da budu u skladu s važećim Generalnim urbanističkim planom Splita (GUP).

U nastojanju da parking učini što dostupnijim građanima Splita, turistima, tvrtkama, Split parking d.o.o. ponudit će svoju tehnologiju, znanje i kapacitete te će biti glavni pokretač rješavanja problema parkiranja u gradu Splitu.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), a temeljem parametara utvrđenih Generalnim urbanističkim planom Splita („Službeni glasnik Grada Splita”, br. 01/06, 15/07, 03/08, 03/12, 32/13 , 52/13, 41/14, 55/14 - pročišćeni tekst).

 

PRAVO SUDJELOVANJA

Svi zainteresirani natjecatelji imaju pravo sudjelovanja u natječaju individualno ili u sklopu tima. Broj članova u timu nije ograničen.

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada: dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch.

Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

U natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), na mrežnim stranicama provoditelja tj. Društva arhitekata Splita (DAS): (www.d-a-s.hr) i raspisivača SPLIT PARKING d.o.o (http://www.splitparking.hr/).

Natječajni elaborat može se preuzeti na poveznici:

www.splitparking.hr/download/DOKUMENTACIJA_NATJECAJNE_PODLOGE-20190126T105214Z-001.zip

 

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 28.01.2019.godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 22.02.2019. godine .

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.garaze@gmail.com

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na www.d-a-s.hr i http://www.splitparking.hr do 13.03.2019. godine.

Rok predaje natječajnih radova je je 29.04.2019. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: Javni Natječaj garaže- ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

1. Marko Bartulić, direktor Split parkinga, predstavnik raspisivača

2. Jure Granić, dipl.ing. cestovnog prometa, predstavnik raspisivača

3. Boris Popović dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS

4. Mirko Buvinić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

5. Ivan Jurić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

Zamjenik člana OS-a:

1. prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.

Stručni savjetnik za prometno rješenje:

1. Jozo Šitum, dipl.ing.cestovnog prometa

Tehnička komisija:

1. Antonija Dominović  dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

2. Luka Petričević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja:

Daša Gazde dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 29.05. 2019. godine te po završetku sjednice ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje. Odluka Ocjenjivačkog suda obvezujuća je za Raspisivača.

Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na EOJN RH, mrežnim stranicama Raspisivača http://www.splitparking.hr, mrežnim stranicama provoditelja www.d-a-s.hr, Hrvatske komore arhitekata www.arhitekti-hka.hr, te na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr. Svi Zapisnici bit će dostavljeni Hrvatskoj komori arhitekata.

 

NAGRADE

 Pretpostavljeni ukupan broj novih parkirnih mjesta raspoređenih u devet novih garaža je 2197. Uz procjenu od 20 m2 po 1 GPM sa pripadajućom kolnom površinom i povećanjem od 25 % za preostale sadržaje i bruto površinu građevina  -  procijenjena bruto građevinska površina  za svih devet garaža  iznosi GBRP (sveukupno) = 54.925,00 m2.  Procjena ukupne investicije, temeljena na procjeni od oko 35.500 kn (bez PDV-a) po parkirnom mjestu, iznosi (troškovi građenja, opreme i vanjskog uređenja) 77.993.500,00 kn (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost radova proizlazi iz investicijske strategije Naručitelja, a zasniva se na već realiziranim usporedivim projektima, veličini ukupnih zahvata i tipizaciji rješenja.

Procjena  vrijednost ukupne projektno-tehničke dokumentacije za svih devet garaža iznosi 3.899.675,00 kn (bez PDV-a).

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 368.500,00 kuna neto odnosno cca 512.950,00 kn bruto (bez PDV-a). Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade u neto iznosu kako dalje slijedi:

Nagrada                     Broj nagrada             Neto iznos 

1. nagrada                              1                      147.400,00 kn

2. nagrada                              1                        92.125,00 kn

3. nagrada                              1                        55.275,00 kn

4. nagrada                              1                        44.220,00 kn

5. nagrada                              1                        29.480,00 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

 Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s  s važećom prostorno planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Zadatak je da natjecatelji predlože optimalna arhitektonsko-urbanistička rješenja u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevine vodeći računa o okolnoj izgradnji.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

- Kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja garažnih građevina

- Arhitektonsko oblikovanje garažnih građevina

- Urbanističko-prostornu koncepciju

- Prometno rješenje

- Zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta

- Ekonomičnost i dugoročna održivost rješenja (energetski koncept)

- Hortikulturno uređenje unutar granica obuhvata

- Kvaliteta aplikacije rekreativnih sadržaja ili zelenih krovova na adekvatnim lokacijama

Projektni natječaj se ne provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno članku 133. stavak 1. i članku. 327. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016).

Nakon odabira idejnih rješenja, sukladno Poglavlju 2, člancima od 327. do 331. ZJN 2016 i ostalih odredbi  ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredaba  Pravilnika o  natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine”, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa odredbama ZJN 2016, pristupit će se postupku javne nabave usluge projektiranja i izvođenje radova.

Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije ugovarati će u sklopu Ugovora o izvođenju radova s odabranim izvođačem radova tzv. Design & Build (Ugovor za projektiranje i izvođenje po sistemu obračuna radova ključ u ruke) na temelju provedenih otvorenih postupaka javne nabave za izvođenje radova za sve lokacije sukladno članku 86. stavak 1. ZJN 2016, Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o obveznim odnosima.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu izvođenja radova obuhvaćati će izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti, projekt uređenja okoliša i geodetski projekt) koja će uključivati: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike, dozvole i suglasnosti, odnosno svu projektnu dokumentaciju nužnu za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju i opremanje svake pojedine lokacije i ishođenje uporabne dozvole i suglasnosti za rad.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

— program_natjecaja_9_garaza_st.pdf (pdf)

— garaze_uvjeti-natjecaja.pdf (pdf)

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.