DAZ

Poziv na 30. izbornu Skupštinu DAZ-a

Autor/izvor: DAZ 15/06/2015

Ovim putem Vas pozivam, da se u što većem broju odazovete, na 30. izbornu Skupštinu Društva arhitekata Zagreba koju sazivam za 30.6.2015. s početkom u 18:00 h. Verifikacija članova Skupštine DAZ-a i preuzimanje glasačkih listića počet će u 17.30 sati.

Do propisanog roka (15.06.2015 16:00h) u Tajništvo Društva zaprimljena je jedna izborna lista koju možete pogledati ovdje

Za nadolazeću Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1.    Otvaranje 30. sjednice izborne Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2.    Izbor zapisničara, 2 ovjerovitelja zapisnika i Radnog predsjedništva (predsjednik i   dva člana)
3.    Verifikacija zaključaka 29. redovite sjednice Skupštine
4.    Utvrđivanje dnevnog reda
5.    Podnošenje izvještaja o radu tijela DAZ-a
        a) Izvještaj o radu Predsjednika, Upravnog odbora DAZ-a i sekcija DAZ-a
        b) Izvještaj o radu Odbora kontrole DAZ-a
        c) Izvještaj o radu Suda časti DAZ-a
6.    Razmatranje i usvajanje podnesenih izvještaja
7.    Usvajanje završnog računa DAZ-a za 2014. godinu
8.    Usvajanje plana aktivnosti i financijskog plana DAZ-a za 2015.godinu
9.    Prijedlog izmjena i dopuna Statuta DAZ-a
10.    Usvajanje izmjena i dopuna Statuta  DAZ-a
11.    Izbor Izborne komisije
12.    Razrješenje dosadašnjih tijela upravljanja DAZ-a (Predsjednik i Upravni odbor, Odbor kontrole, Sud časti)
13.    Izvještaj o pristiglim listama za predsjednika i Upravni odbor DAZ-a, te prijedlozima za delegate DAZ-a u Skupštini UHA-e. Isticanje kandidata za članove Odbora kontrole, predsjednika i članove Suda časti
14.    Kratko predstavljanje kandidata
15.    Glasovanje
16.    Izvještaj Izborne komisije o rezultatima glasovanja
17.    Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela upravljanja DAZ-a
18.    Razno

S obzirom da je Društvo prema novom Zakonu o udrugama 
( Članak 55. (1) Udruge su dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu)
do 01.10.2015. dužno uskladiti Statut s navedenim zakonom, na Skupštini ćemo kao jednu od točki dnevnog reda imati raspravu i usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Društva. 

Najznačajnije izmjene se odnose na posebno isticanje gospodarskih djelatnosti Društva te na odredbe statuta koje se odnose na imovinu Društva, raspolaganje imovinom, prestanak rada Društva te izbor i opoziv likvidatora.
Ostale izmjene su uglavnom terminološko usklađivanje sa zakonom, te sitnije dopune koje će pomoći većoj operativnosti i uklanjanju nejasnoća u situacijama npr. kada upravnom odboru istekne mandat....

Još jednom vas podsjećam da pravo glasanja imaju svi redoviti i počasni članovi s podmirenom članarinom za 2015. godinu.

IZBORNE PROPOZICIJE 

I. SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI

Svi redoviti članovi Društva s uredno plaćenom članarinom, članovi su Skupštine.
Svi članovi Skupštine imaju pravo birati i biti birani.
Za prijem novih članova u članstvo DAZ-a kandidati su dužni podnijeti pismenu prijavnicu najkasnije do utorka 23. lipnja 2015. do 16.00 sati.

II. PRAVOVALJANOST ODLUKA SKUPŠTINE

Sjednice Skupštine otvara i do izbora Radnog predsjedništva vodi Predsjednik, a u
slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, član Upravnog odbora, kojeg Predsjednik ovlasti u navedenom slučaju. Sjednicu Skupštine otvara Predsjednik, nakon što utvrdi da je na sjednici nazočno najmanje 50 (pedeset) članova Društva koji imaju pravo glasa. Nakon što Predsjednik otvori sjednicu Skupštine, pristupa se izboru zapisničara i 2 (dva) ovjerovitelja zapisnika, te potom, i izboru Radnog predsjedništva. Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine s pravom glasa.

III. POSTUPAK BIRANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA  DAZ-a, čl. 31. i 32. Statuta

Predsjednik i članovi Upravnog odbora biraju se na Izbornoj Skupštini putem zajedničke izborne liste na kojoj se nalaze kandidat za Predsjednika kao nositelj liste i kandidati za šest članova Upravnog odbora. Kandidati moraju biti redoviti članovi Društva i mogu biti kandidirani isključivo na jednoj listi.

Ukoliko jedna lista dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine u prvom krugu, izabrani su Predsjednik i članovi Upravnog odbora. Ukoliko niti jedna lista ne dobije natpolovičnu većinu glasova u prvom krugu, pristupa se drugom krugu glasovanja u koji idu dvije liste s najvećim brojem glasova iz prvog kruga, pri čemu je izabrana ona lista koja dobije veći broj glasova.

IV. ROK DOSTAVE IZBORNIH LISTA ZA PREDSJEDNIKA I IZVRŠNI ODBOR, DELEGATE, ODBOR KONTROLE I SUD ČASTI

Izborne liste se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Ured Društva na adresu Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, do ponedjeljka 15. lipnja  2015. do 16.00 sati.

V. POSTUPAK BIRANJA DELEGATA DRUŠTVA U SKUPŠTINI UHA-e, čl.33.Statuta

Delegati za Skupštinu UHA-e postaju svi članovi izabranog Upravnog odbora Društva, Odbora kontrole i Suda Časti, a ostali Delegati izabiru se sa zasebnih Izbornih lista Delegata Društva za Skupštinu UHA-e. Kandidati moraju biti redoviti članovi Društva i mogu biti kandidirani isključivo na jednoj listi. Kandidati za delegate Društva u Skupštini UHA-e biraju se pojedinačno. Izborna lista za Delegate Društva u Skupštini UHA-e mora sadržavati najmanje jednog člana Društva, a mogu je predložiti pojedinci ili predstavnici Zajedničkih izbornih lista za Predsjednika i članove Upravnog odbora. Izborne lista Delegata Društva za Skupštinu UHA-e trebale su biti zaprimljena u Uredu Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije Izborne Skupštine do ponedjeljka 15. lipnja 2015. do 16:00h
Izborna lista mora sadržavati popis kandidata s njihovim vlastoručnim potpisima. Mandat delegatima u Skupštini UHA-e traje između izbornih Skupština.

VI. POSTUPAK BIRANJA ČLANOVA ODBORA KONTROLE DRUŠTVA čl. 35. Statuta 

Odbor kontrole ima tri člana, a bira ih Skupština na temelju prijedloga pristiglih u Ured Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije izborne sjednice Skupštine. Predsjednikom Odbora kontrole imenuje se onaj kandidat koji je u izbornom postupku sakupio najveći broj glasova. Mandat članova Odbora kontrole traje dvije godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.

Članovi Odbora kontrole ne mogu istovremeno biti i članovi Upravnog odbora.

VII. POSTUPAK BIRANJA ČLANOVA SUDA ČASTI DRUŠTVA čl. 39. Statuta

Sud časti sačinjavaju predsjednik i dva člana, koje bira Skupština između članova Društva na temelju prijedloga pristiglih u Ured Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije izborne sjednice Skupštine. Mandat predsjednika i članova Suda časti traje dvije godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.

VIII. GLASANJE čl. 9., 23.,25.,28. Poslovnika o radu Skupštine DAZa

Redoviti i počasni članovi Društva imaju pravo sudjelovanja i glasovanja na Skupštinama Društva. Član Skupštine neposredno prije početka sjednice, potpisom na popisu članova Skupštine, potvrđuje svoju prisutnost na sjednici, te preuzima ovjereni glasački listić, koji mora imati točno navedena imena i broj tijela koje bira. 
Članovi Skupštine sami označavaju ime kandidata kojeg biraju na glasačkom listiću, kojeg predaju ili izbornom povjerenstvu ili u glasačku kutiju.
Glasovanje je u pravilu javno.
Glasovanje je tajno, ako je to određeno Statutom ili kad Skupština odluči da je isto svrsishodno.
Javno glasovanje se obavlja dizanjem listića ili poimeničnim izjašnjavanjem. Tajno se glasuje glasačkim listićima, a glasovanje provodi Izborno povjerenstvo, koje imenuje Skupština. Iznimno od odredaba Poslovnika, član Skupštine koji zbog odsutnosti ili bolesti ne može biti nazočan sjednici, može glasovati pisano, te glasačke listiće dostaviti Predsjedniku Društva u zatvorenoj omotnici do početka sjednice. Po završetku glasovanja, a temeljem rezultata glasovanja, predsjedavajući objavljuje rezultate. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine s pravom glasa.
Ukoliko neko od tijela nije dobilo natpolovičnu većinu nazočnih članova, glasovanje se mora ponoviti u drugom krugu samo za ona tijela, koja nisu dobila natpolovičnu većinu. U drugi krug ulaze prva dva kandidata s najviše dobivenih glasova iz prvog kruga glasovanja. Glasačke listiće drugog kruga glasovanja priprema Izborno povjerenstvo
Članovi Izborne Skupštine koji iz opravdanih razloga moraju napustiti sjednicu prije početka glasovanja, svoj glasački listić mogu predati samo Izbornom povjerenstvu.

IX. RADNI MATERIJAL

Izborne liste i radni materijal sjednice  objavljen  je na www.d-a-z.hr i oglasnoj ploči DAZ-a. 

Srdačan pozdrav,

Teo Budanko, dia
Predsjednik DAZ-a

Zagreb, 16. lipnja 2015.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Projekt

STUDIO UP: Hotel Amarin

09/03/2017

Predstavljamo projekt Studija Up, Hotel Amarin smješten u Rovinju.

Projekt

SODA arhitekti – Kuća B

16/02/2017

Predstavljamo projekt studija SODA arhitekti: Kuća B

Projekt

Dinko Peračić i Roman Šilje - Građevinski fakultet u Osijeku

09/02/2017

Predstavljamo projekt autora Dinka Peračića i Romana Šilje: Građevinski fakultet u Osijeku