Zakon o gradnji

Zajednički prijedlog strukovnih Komora u graditeljstvu u vezi nužnih nadopuna Zakona o gradnji

Autor/izvor: DAZ / HKA 20/11/2013

Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike uputile su nadležnom ministarstvu zajednički prijedlog nužnih nadopuna Zakona o gradnji, a sve u svrhu osiguranja interesa investitora i ubrzavanja postupaka ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola, te u konačnici osiguranja kakvoće usluga projektiranja i stručnog nadzora koje su osnova za kvalitetu izgrađenih građevina u prostoru.

Ovdje prenosimo tekst dopisa:

Poštovana gospodo ministrice Mrak - Taritaš, 

u procesu izrade novog Zakona o gradnji, strukovne komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, intenzivno su se angažirale te u nekoliko navrata, nadležnom ministarstvu uputile niz primjedbi i sugestija za poboljšanje prijedloga Zakona, a sve u svrhu osiguranja interesa investitora, ubrzavanja postupaka ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola, i u konačnici osiguranja kakvoće usluga projektiranja i stručnog nadzora koje su osnova za kvalitetu izgrađenih građevina u prostoru. 

Upravo iz istog razloga, ponovno apeliramo da se u konačni tekst Zakona o gradnji u fazi prije ishođenja građevinske dozvole temeljem izrađenog glavnog projekta, uvrsti faza ishođenja posebnih uvjeta temeljem Idejnog rješenja (terminološki moguće definirati i kao Idejni koncept ili idejnu skicu), koji će biti osnova za izradu glavnog projekta. 

Ovaj predloženi model, osim što je metodološki usklađen s pravilima i pozitivnom povijesnom praksom struke, olakšat će i znatno ubrzati izdavanje posebnih uvjeta od strane nadležnih tijela, a posebno će biti koristan u prijelaznoj fazi dok se ne usklade prostorni planovi sa zakonskim promjenama i novim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima standardu elaborata prostornih planova, te dok ISPU ne postane u potpunosti funkcionalan.

Navedeni model ide u prilog i zaštiti investitora, budući da se u najranijoj fazi investicije i razvoja projekta investitoru predočavaju svi investicijski ulazni podaci i potencijalni drugi troškovi temeljeni na specifičnim posebnim uvjetima (primjerice obveza izrade dodatne trafostanice), te se izbjegava investitorova obveza financiranja izrade glavnog projekta, sa svim zakonski potrebnim elementima, a da se prije početka projektiranja nisu utvrdili uvjeti temeljem kojih će se izraditi glavni projekt. 

Predložene dopune usmjerene su na ubrzanje i poboljšanje procesa projektiranja, kako bi se investitoru omogućila veća sigurnost prilikom ulaska u investiciju, a ista neće usporiti već, naprotiv, ubrzati izdavanje građevinske dozvole. Radi kontrole poštivanja posebnih uvjeta u glavnom projektu, moguće je, eventualno, za građevine veće složenosti, uvesti obvezu ishođenja konačne suglasnosti javnopravnih tijela prije faze ishođenja građevinske dozvole. 

Također smatramo da izvedbeni projekt i projekt izvedenog stanja mora postati obvezan za sve građevine prve tri skupine složenosti, zato što je tehnički nemoguće izvesti složene građevine bez izvedbenog projekta. Ukoliko se iste i izvedu bez izvedbenog projekta, upitna je kontrola kakvoće takve izvedbe, što će nesumnjivo prouzročiti velike štete i troškove u korištenju tih građevina.

Na kraju, nužno bi bilo definirati da elaborati koji prethode ili su prilog glavnom projektu, moraju biti izrađeni od ovlaštenih osoba, te njihova izrada mora biti u skladu s važećom regulativom. 

Zbog svega navedenoga, molimo da se u konačni tekst zakona uvrste ove nužne faze izrade projekata, kao obvezne, zato što iste osiguravaju kvalitetu i racionalno korištenje izgrađenih građevina. 

Unaprijed zahvaljujemo. 

S poštovanjem, 

-
Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh. Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
Zvonimir Sever, dipl. ing. grad. Predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Luka Čarapović, dipl. ing. stroj. Predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva
Željko Matić, dipl. ing. el. Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 

Dopis u pdf-formatu.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: