urbanizam.zg

Zaključak javne diskusije urbanizam.zg/aktualno/promet u Donjem gradu/javne garaže

17/03/2010

1. Planiranje zaštite, urbane obnove i rekonstrukcije
2. Planiranje sustava prometa

urbanizam.zg/aktualno/promet u Donjem gradu/javne garaže/smjernice za planiranje, provedbu i upravljanje obnovom Donjeg grada

1. Planiranje zaštite, urbane obnove i rekonstrukcije

- u prostornom planiranju Donjeg grada ne postoji integralni planerski pristup, potpuna valorizacija i načela zaštite, programi i projekti obnove, sustavna realizacija i mehanizmi nadzora,
- za Donji Grad je potrebno integralnim i multidisciplinarnim planerskim pristupom (koji     uključuje valorizaciju, zaštitu, promet, sociološke i demografske aspekte) izraditi posebne dokumente koji u osnovi imaju karakter urbanističko-konzervatorskog plana ili plana revitalizacije,
- zaštita, urbana obnova i rekonstrukcija Donjeg grada treba biti proglašena javnim interesom i gradskim projektom u kojem Grad Zagreb ima ulogu glavnog pokretača, planera,     koordinatora i provoditelja sustavne obnove Donjeg grada koji objedinjava javni i privatni interes,
 
2. Planiranje sustava prometa

- promet u Donjem gradu integralni je dio sustava prometa u gradu Zagrebu kojeg je potrebno osmisliti kroz izradu ´Prometnog plana grada Zagreba´, te se isti ne može sagledavati i planirati izdvojeno iz sveukupnog gradskog prometnog konteksta,
- promet u Donjem gradu potrebno je sagledati i planirati integralno sa zaštitom, urbanom obnovom i rekonstrukcijom Donjeg grada,
- planiranjem, sustav prometa u Donjem gradu treba primarno ostvariti slijedeće ciljeve:
- osigurati odvijanje 2/3 prometa u Donjem gradu putem javnog gradskog prometa ili     nemotoriziranim oblikom kretanja,
- izgraditi sustav javnog prijevoza prema potrebi putnika koji podrazumijeva poboljšanje mogućnosti, kvalitete i intenziteta javnog prijevoza,
- destimulirati i reducirati motorizirani individualni promet u gradskom središtu,
- jasno definirati pješačke zone u strogom centru grada kao i uvjete njenog korištenja,
- planirati sustav javnih garaža po obodu Donjeg grada bez mogućnosti gradnje javnih garaža u samom centru grada,
- osigurati optimalno ponašanje građana u prometu putem kontinuirane i pravodobne edukacije.
    
3. Procedura donošenja prostorno-planske i projektne dokumentacije

- u postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije potrebna je koordinacija djelovanja svih gradskih i državnih službi uz jasno definiranje ingerencija i odgovornosti,
- u postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije potrebna je osigurati i potaknuti stvarnu participaciju svih građana grada Zagreba, a posebice stanovnika Donjeg grada kojih trenutno ima 45 000 kako putem anketa, radionica, izložbi tako i putem više prethodnih i javnih rasprava,
- s ciljem osiguravanja što veće urbanističke i arhitektonske kvalitete za realizaciju planiranih programa bilo da se radi o gradnji građevina ili uređenju površina potrebno je provoditi javne,    urbanističke i arhitektonske natječaje.
    
4. Provedba i upravljanje obnovom

- provedba obnove je moguća samo putem jasno određenog i ekonomski opravdanog modela financiranja,
- provedbu i upravljanje razvojem treba povjeriti posebno za tu svrhu osnovanoj operativnoj instituciji/agenciji čija je najvažnija zadaća koordinacija javnih (gradskih, državnih) i privatnih udjela - u provedbi obnove Grad ulaže u donošenje prostorno-planske dokumentacije, te     osigurava javnu infrastrukturu, dok se planirani programi prezentiraju na tržištu i budu realizirani od strane privatnih investitora kao što je uvriježeno u većini europskih gradova u kojima u obnovi povijesnih gradskih središta postoji veliki udio privatnih investicija.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: