Stadion Kajzerica

Kincl, Branko, Autor
Kralj, Zvonimir, Projektni tim
Kunst, Ana, Projektni tim
Ljubić, Ivan, Projektni tim
Ćurlin, Venko, Suradnik
Opalić, Boško, Suradnik
Belošević, Zlatko, Konzultant za konstrukciju

Opis

POLOŽAJ U GRADU
Kompleks stadiona kajzerica sa hotelom, kongresnim i shopping centrom nalazi se unutar granica Zagrebačkog Velesajma na njegovoj zapadnoj strani. Izgradnja ovako značajnog kompleksa veličinom i
značajem sadržaja povlači za sobom potrebu razmatranja cjelokupne transformacije Zagrebačkog velesajma. U tom se smislu predlaže u središtu kompleksa Zagrebačkog Velesajma u kojem su smješteni arhitektonski značajni paviljoni formirati centar zabave, kulture i sportske rekreacije.
Izgradnja novih sajamski hala i poslovnih nebodera predložena je s istočne strane (www.formu.hr). Isto se tako predlaže izgradnja novih sajamskih hala i poslovnih nebodera na južnoj granici kompleksa.
Kompleks hipodroma i zelenila kao dio budućeg velikog centralnog parka uz Savu zaokružuje prostor stadiona sa sjeverne strane. Na području zapadno od stadionskog kompleksa potrebno je osigurati
vezu stadiona i Velesajma sa stanicom gradske željeznice. Primjereno dimenzioniranim pješačkim longitudinalama ostvaruje se povezivanje navedenih sadržaja. Uz pješačku aleju smješteno je i parkiralište autobusa za posjetioce priredbi na stadionu. Kompleks stadiona kvalitetno je povezan linijama gradskog prijevoza (tramvaj i autobus) sa svim dijelovima grada a moguće je i povećanje kapaciteta javnog prijevoza u budućnosti.
KOLINI PRISTUPI
Kolni pristup kompleksu stadiona osiguran je s obodnih prometnica: Avenije Dubrovnik, Ulice Radoslava Cimermanna i Ulice Joszefa Antalla. S ovih prometnica pristup u garažno-parkirališni prostor kapaciteta 5149 PM za osobna vozila i 235 PM za autobuse organiziran je iz Ulice Radoslava Cimermanna i Ulice Joszefa Antalla na više točaka kako bi se u vrijeme vršnog opterećenja dobilo ravnomjernije opterećenje ulazno-izlaznih prometnih čvorova.
Ulaz-izlaz autobusa, gospodarskih i teretnih vozila vezanih za skladišta shopping i slično predviđen je iz ulice Radoslava Cimermanna. Lokacija stadiona s hotelom, kongresnim i shopping centrom dobro je
prometno opremljena, međutim za dobru povezanost s gradom na lijevoj obali Save potrebna je izgradnja barem još jednog mosta.
RJEŠENJE PROMETA U MIROVANJU
Za stadionski kompleks s hotelom, kongresnim i shopping centrom predviđena je garaža u tri razine kapaciteta 5149 PM za osobna vozila (od toga 296 mjesta za parkiranje vozila osoba s posebnim potrebama) i 235 PM za autobuse. Garaža se proteže oko navedenih građevina kroz tri etaže formirajući plitki volumen na krovu kojeg je pješački plato koji povezuje kompleks stadiona, hotela, kongresnog i shopping centra u pješačku
cjelinu. Troetažni volumen garažno parkirališnog dijela kompleksa /baza/ jednom je etažom u zemlji na dubini od -3,0 m. Pješačka platforma razvedenošću razina rasprostire se od prirodnog terena ±0,0 m do
+6,80m iznad zemlje. Prema dobivenim podacima dubina podzemne vode kreće se od -1,0m uz savski naspi do -6,0m (građevna jama Avenue Mall-a).
Za autobuse su predviđena dva parkirališta. Na sjevernom dijelu garaže; kapaciteta 235 vozila i zapadno otvoreno parkiralište kapaciteta 180 vozila. Razdvojena autobusna parkirališta smještena uz glavne pravce pješačkog pristupa stadionu osiguravaju odvojenost navijačkih skupina od samog prilaza stadionu. Sjeverozapadno od stadiona uz križanje Ulice Radoslava Cimermanna i Ulice Joszefa Antalla smješteno je parkiralište za OB VAN vozila programom propisane veličine (6.000 m2).
PJEŠAČKI PRISTUPI
Pješačka je platforma koncipirana kao uzdignuti urbani arhitektonski oblik koji pripada sustavu javnih gradskih prostora. S platforme/trga pružaju se značajni pogledi i atraktivni vidici prema gradu i okolini s
posebno naglašenom vizurom prema sjeveru – Sava, grad, Sljeme. Promjenom visina i razvedenošću pristup pješaka na platformu/trg omogućen je sa svih strana.
Najznačajniji je pristup s juga blagom kosinom u punoj širini pješačke platforme. Na toj se strani ostvaruju veze s hotelom, kongresnim i shopping centrom. Prilazom s istoka sustavom pješačkih rampi i
stubišta ostvaruje se veza sa zabavnim centrom dok se prilazi sa sjevera na pješački plato povezuje sa zelenilom parka, sportskim igralištima i sadržajima hipodroma sve do promenade uz Savu. Širok prostor
kompleksa bogato je ozelenjen, a karakterističan je i po sustavu pješačkih šetnica/aleja koje prati visoko alejno zelenilo,, a mrežom pješačkih šetnica povezuju se sve bitne sadržajne točke kompleksa. Gledatelji pristupaju pješačkoj platformi iz svih smjerova dolaskom osobnim automobilom, javnim prijevozom, autobusima i usmjeravaju se na južni i sjeverni dio pješačkog platoa koji ih dovodi do
rotirajućih propusnika (tzv.Kentaura)/kontrole ulaza.
Nakon kontrole ulaze u zaštićenu zonu unutar stadiona s koje se usmjeravaju prema ulazima u stadion. Usmjeravanje i trijaža navijača na grupe domaćih i gostujućih vrši se izvan zone pješačke platforme, a vezana je za razdvojena parkirališta autobusa i odvojene navijačke zone na tribinama.
Posebna pažnja je poklonjena sigurnosti gledatelja na stadionu te pristupu i mjestima za osobe s teškoćama u kretanju. Sva mjesta za hendikepirane smještena su obodno na razini prve promenade.
Liftovima koji povezuju sve etaže hendikepiranim osobama omogućen je pristup svim prostorima stadiona. Na razini prve promenade smješteni su i sanitarni čvorovi za hendikepirane. Izvršen je proračun evakuacije gledalaca na dva načina sukladno propisanom vremenu od 8 minuta:
- prema programom propisanom proračunu – Modeli fizičke kulture svezak VII, poglavlje 12.12.
- prema NFPA 101 normama – Fire Protection Handbook (19. izdanje)
STADION
Školjka gledališta stadiona usađena je u bazu pješačke platforme tako da su dvije stadionske etaže
smještene ispod kote pješačke platforme a četiri iznad pješačke platforme. Prva promenada unutar
stadiona izjednačena je po visini s kotom pješačke platforme. U silaznom toku s prve promenade gledatelji pristupaju donjoj tribini kapaciteta 16.280 mjesta. Od toga kapacitet za hendikepirane iznosi 230 mjesta smještenih obodno duž ovala prve promenade. Tu su smješteni kiosci za okrepu hranom i
pićem (11 kom), sanitarni prostori uključujući i one za hendikepirane i četiri stanice za pružanje prve pomoći gledateljima razmješteni u 19 zatvorenih volumena.
U prvoj etaži (-3.80) ispod pješačke platforme nalaze se garažno parkirališni prostori a na zapadnom djelu vezano za novinarsku tribinu, prostori za rad novinara. Druga etaža (-9.80) ispod pješačke
platforme ima dvostruku visinu radi pristupa autobusa, autobusa s igračima, gospodarskih, servisnih i interventnih vozila. Tu su smješteni garažno parkirališni prostori, prostorije svlačionica te gospodarski
prostori i instalacijski prostori (sprinkler, trafo stanice, spremnici za zalijevanje trave i sl.). S ove je razine (-9.80) predviđen pristup vozilima na travnjak stadiona. Kako je visina garaže oko i ispod stadiona uvjetovana visinom autobusa i teretnih vozila, garažni prostor između kongresnog centra i stadiona zaprema po visini tri etaže parkirnih prostora.
Zbog većeg broja ulaza/izlaza (5) i vezanosti na pojedine sadržaje, garaža je podijeljena na sektore kojima se upravlja s centralnog mjesta. Sa donje promenade gledaoci pristupaju odvojenim stubištima na etažu +4.40 na kojoj su smješteni
ulazi/izlazi za srednju tribinu kapaciteta 8289 mjesta. Na zapadnom djelu srednje tribine smještena je tribina s 795 business mjesta. Ovaj sektor izravno je povezan s business klubom i galerijom poslovnih
sadržaja i prostora za evente. Na ovoj etaži smještena je i uprava stadiona.
Na etaži +8.80 iznad donje promenade smještene su sky boxes/lože duž gotovo cijelog ovala gledališta. Prosječna veličina lože je deset mjesta a ukupni kapacitet iznosi 1404 mjesta. Na etaži sky boxes/loža
smješten je restoran sa sjeverne strane, caffe na istočnom dijelu dok su duž vanjskog oboda smješteni polivalentni prostori za evente. Na etaže business kluba i loža pristupa se odvojenim VIP stubištima,
eskalatorima i dizalima. Na etaži +12.80 /gornjoj promenadi/ smješteni su ulazi/izlazi za gornju tribinu kapaciteta 27.478 mjesta. Na obodu ove etaže nalaze se kiosci za okrepu hranom i pićem (19 kom) i sanitarije za gledatelje razmješteni u 36 zatvorenih volumena. Ova etaža je s 19 obodnih stubišta povezana sa osnovnom
razinom pješaka. Etaža je baterijom teretnih dizala na istočnoj strani povezana sa svim etažama stadiona i garažom. Etaža +17.80 predviđena je za smještaj instalacija i tehničkih uređaja. Zbog svoje visine ova etaža u daljnjoj razradi instalacijskih i infrastrukturnih sadržaja te provedbi sigurnosnih mjera evakuacije vezanih
za zatvaranje krovišta (povećan broj izlaza) može poslužiti kao dodatni prostor/rezervna etaža.
OBLIKOVANJE
Armirano-betonska školjka stadiona usađena je na bazu pješačke platforme. Armirano-betonska struktura konstrukcije konstruirana je tako da cjelokupnim sustavom preuzima opterećenja čelične rešetkaste krovne konstrukcije uključujući i eventualno naknadno opterećenje posmičnog krova
/dvodijelne harmonike/ za zatvaranje stadiona. Pokrov fiksnog krova je profilirani lim (npr. Kalzip). Pročelja stadiona riješena su oblaganjem, na čeličnoj
podkonstrukciji limenim, profiliranim, perforiranim Kalzip pločama. Četiri vrste perforiranih ploča čine raznolikost ploha na pročelju, ali i providnost vezanu za potrebe unutrašnjih sadržaja stadiona,promenada - gušće, restoran – rjeđe, itd. Ovu raznolikost podržava i originalna geometrija profiliranih i perforiranih obloga lima različite strukture zrnatosti rupa a prirodno svjetlo i umjetna rasvjeta noću
naglašavaju karakteristike teksture ploha pročelja. Cjelokupna kompozicija arhitektonskih oblika stadiona s poslovno-hotelskom vertikalom javlja se kao
značajan simbolički znak u slici grada kako iz smjera dolaska sa sjevera grada na trasi Sveučilišne avenije tako i s istoka ili zapada Avenijom Dubrovnik. Značajne visine stadionske školjke od 45,30 m visine te poslovno-hotelske vertikale 141,0 m visine dominiraju prostorom prezentirajući arhitekturu i mjerilo budućeg Novog Zagreba.
NOGOMETNO IGRALIŠTE
Predviđeno je standardno nogometno igralište dimenzija 68 x 105 m, s travnatim područjem minimalne dimenzije 71 x 108 m.
Igralište će niti izvedeno kao prirodni travnjak navedenih dimenzija. Alternativno se može izvesti tzv. ITM travni sustav – travnjak u modulima, koji se prema potrebi mogu privremeno dislocirati (za vrijeme
održavanja koncerata i drugih nogometnih događanja na stadionu). Teren će biti opremljen sukladno standardima FIFA-e i UEFA-e. Travnjak će se opremiti potrebnim
instalacijama za drenažu, navodnjavanje i grijanje terena. Između ruba prirodnog travnjaka i tribina predviđena je postava umjetne trave na betonskoj podlozi.
PROSTORI ZA IGRAČE I SLUŽBENE OSOBE
Prostori za igrače i službene osobe smješteni su na etaži -9.80 zapadne tribine, a sastoje se od svih potrebnih prostorija sukladno zahtjevima FIFA-e i UEFA-e. Predviđene su dva potpuno identična sklopa
svlačionice s pripadajućim sanitarnim i prostorima za masažu, fitness i dvorana za zagrijavanje, tri svlačionice s pripadajućim sanitarijama za suce, prostorija za medicinske preglede igrača djeljiva u dva
dijela i doping kontrola. Zaštićeni ulaz za igrače i službene osobe predviđen je kroz zapadnu garažu na koti -9.80, gdje je
omogućeno i parkiranje autobusa.
ODRŽAVANJE KONCERATA – POSTAVA POZORNICE
Kako stadion nije namijenjen isključivo za odigravanje nogometnih utakmica već i za druge priredbe s velikim brojem gledalatelja predviđeno je opremanje travnjaka potrebnim instalacijama i kanalima za postavu instalacija kao i pristup kamionima na teren.
Glavna pozicija za veliku pozornicu je predviđena ispred južne tribine. Tu je osigurana potrebna predopremljenost, kolni pristup radi dostave pozornice i opreme te tražena nosivost podloge. Minimalna
površina predviđena za postavu i organizaciju pozornice ispred istočne tribine iznosi 2.000 m² (izvor:
SMG Europe). U dijelu ispod zapadne tribine smješteni su prostori namijenjeni izvođačima u vidu polifunkcionalnih prostora koji se mogu jednostavno prilagoditi raznim potrebama ovisno događanju na stadionu.
Navedeni su prostri povezani s prostornim sklopom svlačionica i prostorija za službene osobe tako da se, ovisno o potrebama, mogu povezati u cjelinu.
GLEDALIŠTE
Oprema gledališta u potpunosti će odgovarati standardima FIFA-e i UEFA-e. Gledalište je podijeljeno na četiri sektora. VIP gledališni prostori smješteni na zapadnoj tribini i to business sjedala koja
zauzimaju najpovoljnija mjesta na srednjoj tribini i VIP mjesta u sky boxevima / ložama iznad srednje tribine. Za VIP gledatelje predviđeni su i odvojeni ulazi sa oba nivoa garaža i u prizemlju stadiona.
SHOPPING CENTAR
Smješten je uz Aveniju Dubrovnik i zaprema dvije etaže ispod pješačke platforme. Osnovni sadržaji shopping centra nalaze se na razini -12.80 gdje je gospodarski ulaz, centralno skladište i svi pogonski
prostori s tehničkim blokom. Na toj razini uz veliki shopping mall centralno je locirano veliko samoposluživanje te trgovačke ulice s lokalima. Dio shopping centra nalazi se i na razini -6.80 uz
kongresni centar i hotel. Pristup shopping centru ostvaruje se preko sedam ulaza/izlaza koji se sastoje od stubišta, eskalatora i liftova.
TORANJ HOTELA I POSLOVNOG CENTRA
Vertikala tornja u kojem se nalazi hotel i poslovni prostor visoka je 35 katova ukupne visine 141,0 metara. Prostor tornja je organiziran oko tri komunikacijske vertikale od kojih dvije služe za poslovnouredski
dio koji je smješten od osamnaestog kata do trideset i petog kata, a jedna vertikala opslužuje hotelske sadržaje od prvog do sedamnaestog kata. Svaka se vertikala sastoji od tri lifta za javnu uporabu i jednog teretnog lifta, stubišta i okna za instalacijske vertikale.
Tri umjetna vrta raspoređena su po visini na svakih 10 katova kao odmorišta zaposlenika i posjetioca i kao sigurnosni prostor / mjesto evakuacije. Na isti je način po visini razmješteno nekoliko restorana i sky
barova. Teretana, fitness i spa nalaze se između hotelskog djela tornja i poslovnog dijela tornja.
KONGRESNI CENTAR
Kongresni je centar neposredno vezan s ulaznim halom hotela. Sastoji se od velike dvorane koju je moguće transformirati u dvije ili u tri manje dvorane te još dvije manje dvorane sa pripadajućim sadržajima, garderobe, sanitarija, odmora s caffe barom te servisnih prostorija vezanih za djelatnost
centra. Povezanost sa hotelom i shopping centrom kongresnom centru bitno proširuje mogućnosti i kvalitetu raznovrsnih usluga.
KONSTRUKCIJA
Dijelovi stadiona bili bi izvedeni kao prostorna armirano-betonska konstrukcija. Predviđeno je da se nosiva konstrukcija izvodi in situ, dok bi se stepenice tribina izvodile montažno. Raster stupova
konstrukcije u pravilu iznosi 8,4 m x 8,4 m i 8,0 m x 8,4 m kod sjeverne i južne tribine.
Krovna konstrukcija bila bi izvedena od čeličnih cijevnih rešetkastih nosača na maksimalnim razmacima od 8.4 m i 8,0 m (sjeverna i južna tribina). Čelična konstrukcija je oslonjena na vertikalne armiranobetonske konstruktivne elemente. Cijela armirano betonska konstrukcija temeljena je na armirano betonskoj ploči a dilataciona polja su određena prema postojećim propisima. Građevina stadiona se nalazi u IX zoni MCS seizmičkog intenziteta za povratni period od 500 godina.
Armirano-betonska konstrukcija
Građevina novog stadiona na Kajzerici je koncipirana kao prostorna armirano-betonska konstrukcija izvedena iz poprečnih i uzdužnih armirano-betonskih okvira greda i stupova s dodacima krutih stubišnih
jezgri i radijalnih armirano-bedtonskih zidova nasača krova po rubnom prstenu cijele građevine čineći tako tako prostorni nosivi sustav. Kose grede poprečnih okvira su nazubljene i nose montažne talpe
samih tribina. Raster armirano-betonske konstrukcije je 8,0 x 8,4 m i ujedno raster glavnih čeličnih nosača krovne konstrukcije. Armirano-betonski dio građevine stadiona podijeljen je na više zasebnih
dilatacionih cjelina. Stropnu konstrukciju čine monolitne AB ploče debljine 25cm.
Ispod cijele građevine nalazi se etaže parkirališta temeljenog na temeljnoj ploči debljine 1,2 m. U istoj podrumskoj razini izvan tlocrta građevine stadiona nalaze se garaže sa shopping centrom. Konstrukciju
čine stupovi Φ60cm na rasteru 8,0x8,4m s gljivastom stropnom konstrukcijom i monolitnim rubnim armirano-betonkim zidovima debljine 30cm. Konstrukcija garaža i shopping centra dilatirana je u
zasebne cjeline izvan građevine stadiona. Građevina garaža i shopping centra temeljene su na temeljnoj ploči debljine 80cm.
Uz stadion nalazi se poslovni toranj visine 35 katova visine 141,0 m. Armirano-betonsku konstrukciju čine krute jezgre sa zidovima debljine 30cm i obodne okvirne konstrukcije stupova i pločastog stropa s trakama. Građevina je temeljena na pilotima.
Temeljenje građevine i njezine zaštite zavisi od oscilacije razine podzemne vode na području Kajzerice. Materijal konstrukcije:
-AB konstrukcija C30/37
-montažne tribine C35/45
-Čelik za armiranje B500B
Čelična konstrukcija krova i pročelja
Krovište nogometnog kompleksa natkriva sve tribine i tlocrtno je zatvorena statička cjelina. Konstrukcija krova je pravokutnog oblika sa zaobljenim rubovima. Glavni nosivi sustav čine 84 konzolna rešetkasta
nosača čiji su ležajevi smješteni na gornju kotu betonske konstrukcije tribina.
Odabir geometrije i oblika rešetkastog nosača uvjetovan je zadanom arhitektonskom formom i težnjom da se unutar zadanih gabarita osmisli što je moguće lakša konstrukcija. Glavni rešetkasti konzolni
nosači su na međusobnim razmacima 8.4 m (istok i zapad), odnosno 8.0 m (sjever i jug). Najveća statička visina svih nosača (kod ležaja) je oko 10.0 m i prema kraju se visina smanjuje na statičku visinu
oko 2.3 m. Nosači su međusobno povezani podrožnicama i stabilizirajućim rešetkama. Odabrani pokrov je trapezni
lim ali može biti i membrana (veća jedinična cijena) što bi u daljnjim fazama projekta trebalo detaljno tehnički i financijski razraditi u cilju dobivanja optimalnog rješenja, što prozračnijeg i količinski lakšeg krovišta. Pomično krovište
Projektnim zadatkom potrebno je predvidjeti možebitni pomični krov iznad nenatkrivenog centralnog dijela stadiona. Pojednostavljenom analizom konstrukcije nepomičnog krovišta ustanovljeno je da
pomični krov pretpostavljene vlastite težine 80 kg/m2 neznatno utječe na njegovo ponašanje. Glavni razlog tome je što skupina nosača u uglovima zbog svog lepezastog tlocrtnog rasporeda predstavlja
jednu krutu statičku cjelinu u vertikalnom i horizontalnom smjeru. Teoretsko mjesto na kojem se svi nosači sijeku može preuzeti sile pomičnog krovišta uz uvjet da se rešetke u radijusu izvedu neznatno
predimenzionirane u odnosu na rešetke na ravnim dijelovima krovišta. U ovom razmatranju su sva dodatna opterećenja od pomičnog krovišta zadana kao skupina koncentriranih sila (po jedna u svakom
kutu). Pomični dio krovišta bi se shodno tome sastojao od dvije velike uzdužne rešetke oslonjene na unutarnje kutove krovišta. Pomično krovište je sustav poprečnih rešetki na tračnicama između kojih su razapeti pneumatici. Otvaranje krovišta dešava se gibanjem rešetki i napuhavanjem pneumatika, a prilikom zatvaranja se
zrak iz pneumatika ispušta i krovište se poput harmonike skuplja u svoju natkrivenu garažu iznad nepomičnog dijela krovišta. Pomični krov ima dvije polovine.
Materijali
Nosiva konstrukcija svih krovišta u cijelosti je čelična. Pokrov osnovnog krovišta je trapezni lim, a
pokrov pomičnog krovišta je membrana (jastuci). Analiza ponašanja konstrukcije
U ovom osvrtu su promatrani osnovni pokazatelji nosivosti i stabilnosti konstrukcije. Za davanje ocjene
ponašanja konstrukcije korišteni su neki osnovni statički parametri: nivo naprezanja, veličine progiba i iznosi vlastitih frekvencija. Nije vršeno dimenzioniranje elemenata niti njihova optimizacija pa se u
sklopu tih provjera u daljnjim fazama projekta trebaju očekivati promjene u poprečnim presjecima elemenata, elementima stabilizacije krovišta i nosačima krovne obloge. Razmatrana su opterećenja od vlastite težine, snijega i vjetra. Djelovanje potresa nije razmatrano već se prema iznosu vlastitih frekvencija zaključilo da se krovište u globalu
relativno dobro ponaša. Sve potrebne mjere stabilizacije i ukruta od bočnih djelovanja treba riješiti u sklopu daljnje razrade projekta pa shodno tome treba očekivati izvjesne izmjene u oblikovanju elemenata konstrukcije i težini konstrukcije.

Tip projekta Sport
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2008
Lokacija Zagreb
Kajzerica
Broj mjesta 50000

Tvrtke koje sudjeluju
GYF Izrada vizualizacije
IPRO-INŽENJERING d.o.o., Konzultant za instalacije

Nagrade preko natječaja
II nagrada (Idejno urbanističko- arhitektonskog rješenje Gradskog stadiona, na Kajzerici u Zagrebu) 30.04.2008

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.